Menú d'eines

Cercador

30 de març de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Novetats i normativa

PreinscripcióNovetats de la preinscripció per al curs 2016-2017 dels ensenyaments de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO

1.Ensenyaments obligatoris: Gestió del procés de preinscripció amb dues eines informàtiques: GEDAC i PAV
La gestió de l'oferta inicial, que haureu de fer durant la primera setmana de març, s’ha de fer mitjançant la nova aplicació GEDAC; la resta del tràmit (entrada de sol·licituds, generació de llistes, etc.) s’ha de fer amb el PAV.

 2. Nou camp a l'imprés de sol·licituds
A la sol·licitud de preinscripció s'hi ha incorporat un camp per posar-hi l'identificador de l'alumne del Registre d'alumnes (RALC). Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO matriculats el curs 2015-2016 a Catalunya disposen d'aquest identificador atès que ja consten al Registre d’alumnes. És convenient que les famílies el coneguin perquè puguin indicar-lo a la sol·licitud de preinscripció, en cas de participar al procés. El RALC disposa de l'opció Certificat identificació alumne dins de Llistats, extraccions i certificats, que us en pot facilitar la gestió de la comunicació amb les famílies.

Malgrat que enguany no és un dada obligatòria en el formulari de preinscripció convé incorporar-la perquè permetrà una simplificació del procés i evitarà possibles incidències de caràcter tècnic respecte a identificar l’alumne unívocament. Per això, us demanem que abans del 30 de març doneu a conèixer, al més aviat possible, aquest identificador de l’alumne a tots els alumnes i les seves famílies.


Nova funció al Registre d'Alumnes RALC
 “Certificat identificació alumne massiu” a l'apartat Llistats, extraccions i certificats.  Permet extreure tots els certificats dels alumnes d’un ensenyament i nivell. 


Els alumnes que s’iniciïn en els ensenyaments obligatoris (P3) o bé al sistema educatiu de Catalunya (que no estaven, per tant, matriculats a cap centre de Catalunya el curs 2015-2016) no disposen d’aquest identificador, perquè encara no consten al RALC: queden exempts d'especificar d’aquesta dada al formulari de preinscripció, i aquest identificador se’ls atorgarà un cop estiguin registrats al RALC.

3. Canvis en el criteri de germans 
En el cas de centres adscrits, a diferència de l'any anterior, només es tindran els punts per germans si l'alumne té un germà o germana escolaritzat en un centre que tingui la consideració de centre únic amb el centre on se sol·licita la plaça. Es considera que és un “centre únic” l’escola pública d’infantil i primària i l’institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquest institut.

 

Normativa

Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Resolució ENS/734/2016, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats