Menú d'eines

Cercador

22 d'abril de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Talent creatiu i empresa

TalentEl programa “Talent creatiu i empresa” té com a finalitat, d'una banda, donar a conèixer el potencial de coneixement i la creativitat que els centres educatius poden aportar a les empreses, entitats i organismes col·laboradors, amb la creació, disseny i producció de béns i serveis i, de l'altra, fomentar la formació i actualització dels professors dels centres educatius, mitjançant la transferència de coneixements entre aquests i les empreses, entitats i organismes, per promoure l'equitat i la qualitat en el sistema educatiu, reflectida en la millora de les capacitats i competències dels alumnes participants.

Els objectius i accions de col·laboració s'estableixen a la Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats.

>> Centres docents que han participat durant el curs 2017-2018 en els diversos projectes concordants amb els objectius del Programa "Talent creatiu i empresa"
 

Requisits 

Poden participar en el programa els centres que imparteixen ensenyaments de Règim Especial d’Arts Plàstiques i Disseny i que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir implantats o autoritzats els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
 • Incorporar en el projecte curricular del centre els objectius i les estratègies d’innovació i intercanvi de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació, com un element de qualitat.
 • Acreditar la participació activa en el projecte d’almenys una empresa o entitat externa al centre.
 • Implicació de l’equip docent en la participació en el Programa “Talent creatiu i empresa” durant la seva vigència.
 • Facilitar l’assistència de la o les persones designades per a cada actuació a les sessions de treball previstes pel desenvolupament del programa i organitzades per les empreses, o entitats participants.

 

Procediments d'incorporació

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa corresponent.

 • sol·licitud per al procediment A
 • sol·licitud per al procediment B

Documentació comuna per als procediments A i B

 • certificat de la direcció del centre que acrediti la incorporació dels objectius d’aquest programa al/s projecte/s educatiu/s del centre
 • certificat de la direcció del centre que especifiqui l'acord del consell escolar d'incorporar-se al programa (si el centre inicia aquest curs el/s projecte/s)
 • certificat de la direcció del centre especificant-ne la data d'inici (si el centre va iniciar el/s projecte/s amb anterioritat a aquesta convocatòria)

Documentació específica per al procediment B

 • conveni de col·laboració i dades de l’empresa
 • descripció i bases del projecte: objectius; període d’execució del projecte i temporalització de les tutories per part de l’empresa, i dades del coordinador/a o persona responsable en l’escola d’art 
 •  Fora de termini

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 

Selecció i resolució

La selecció del centre educatiu suposa l'acceptació dels compromisos establerts al punt 8.2 de l'Annex 1 de la Resolució ENS/1016/2018.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria i la relació de centres es publicarà en aquest portal.

 

Normativa 

Resolució ENS/1012/2018, de 16 de maig, per la qual es crea el Programa Talent creatiu i empresa, de col·laboració, intercanvi i transferència de coneixements i experiències entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i les empreses i entitats, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels centres que hi participen a partir del curs 2017-2018.

 

Data d'actualització: 01/06/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats