Menú d'eines

Cercador

20 de maig de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa Orientació

Orientació

L’objecte del Programa d’Orientació educativa per l’aprenentatge competencial i orientador (en endavant Programa Orientació) és acompanyar els centres educatius en el canvi planificat: el coneixement, la implementació i la consolidació de pràctiques educatives competencials i orientadores per afavorir l’èxit de l’alumnat pel que fa a la seva autonomia, a la seva continuïtat formativa i el desenvolupament del seu projecte de vida.

La finalitat del Programa Orientació és la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial per tal de promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat participant.

 

Objectius

 • Identificar eines de reflexió i d’avaluació per a la pràctica docent orientadora.
 • Aplicar els criteris i indicadors del model competencial orientador: significativitat, acció, comunicació i projecció (SCAP) com a eina per aprofundir en el desenvolupament professional, pedagògic i d’avaluació contínua per a la millora d’escola i de centre.
 • Millorar i transferir pràctiques educatives d’aula i de centre competencials i orientadores.
 • Planificar entorns d’aprenentatge a partir de criteris d’àmbit o matèria competencial i orientadors: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP)
 • Concretar accions educatives de centre segons els criteris i indicadors competencials i orientadors (SCAP) en àmbit matèria, equip i acció tutorial
 • Garantir estructures organitzatives de centre per afavorir la reflexió pedagògica i la construcció de cultura col·laborativa de la comunitat educativa del centre.
 • Sistematitzar processos de transició entre etapes i treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments.
 • Realitzar actuacions de centre per acompanyar a l’alumnat en la seva trajectòria formativa.
 • Vincular el treball en xarxa entre centres per a l’intercanvi i l’aprenentatge entre iguals.
 • Establir xarxes d’intercanvi de bones pràctiques en orientació i acció tutorial entre centres.

 

Selecció i resolució

>> Llista definitiva d'admesos i exclosos 


 

Compromisos dels centres

La participació del centre en el Programa suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Implicació de l’equip docent en la participació en el Programa Orientació durant 3 anys.
 • Participar en les activitats formatives, de coordinació i de xarxa del Programa.
 • La designació d’un equip impulsor del projecte format per professorat i algun membre de l’equip directiu. La meitat dels membres de l’equip impulsor han d’acreditar el nivell inicial de l’itinerari formatiu en orientació educativa impulsada per la Direcció de Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament
 • Lliurar una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte d’acord amb les orientacions per a l’elaboració de la memòria de centre en el marc del Programa Orientació.
 • Incorporar en el projecte educatiu del centre les innovacions generades per la participació en el Programa Orientació.
 • L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

Normativa

Resolució ENS/2289/2018, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 23/10/2018

Requisits

Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Haver iniciat l’itinerari formatiu en orientació educativa i acció tutorial impulsada per la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament durant el curs 2017-2018 o anteriors.
 • Presentar el Pla d'orientació educativa i acció tutorial.
 • Entregar la declaració de l’aprovació per participar en el Programa per part del Claustre i del Consell Escolar.
 • Impuls del treball en equip i en xarxa.
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

 • la sol·licitud de participació, signada pel director o directora del centre,
 • el Pla d'orientació educativa i acció tutorial, i
 • la declaració de participació.
 • Fora de termini

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats