Menú d'eines

Cercador

18 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües

AvancemL'objecte del programa Avancem és reforçar la competència plurilingüe dels alumnes implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de llengua.

Els destinataris del programa Avancem són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria o de batxillerat de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

Els projectes dels centres participants en el programa tindran una durada de tres cursos i en cada curs escolar caldrà dur a terme les accions que s'especifiquen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2094/2017.

 

Requisits

Poden participar en el programa els centres destinataris que reuneixin els  requisits següents:

  • Disposar d'un projecte educatiu de centre amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural, que reforci el desenvolupament del repertori lingüístic de l'alumnat i que contribueixi a la seva capacitació per interactuar amb un entorn global. 
  • Disposar de l'aprovació per participar en el programa per part del claustre i el consell escolar. 

 

Selecció dels centres

La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d'Educació.

 >> Centres seleccionats per a l'edició 2017-2018

 

Participació dels centres

La participació en el programa requereix que els centres seleccionats signin el document de compromís.

En finalitzar les actuacions del programa, el centre educatiu ha d’elaborar una memòria final, que contingui la informació detallada del programa que s’ha portat a terme (actuacions, implementació de l’acció, transferència de l’acció al centre, impacte de l’acció, valoració global, consolidació de l’acció al centre, etc.). 

 

Tramesa de documentació

Tant el document de compromís com la memòria final s'han d'enviar als serveis territorials corresponents, o al Consorci d'Educació de Barcelona, per les vies següents:

 


Termini de presentació de la memòria:

  • Centres de l'edició 2015-2016: des del darrer dia del curs escolar al 7 de setembre de 2018
  • Centres de l'edició 2016-2017: des del darrer dia del curs escolar al 6 de setembre de 2019

 

 

 

Certificació de la formació i d'innovació 

Els centres que participen en el programa tenen dret a rebre els certificats de formació i d’innovació que correspongui, d’acord amb l'annex 1 de la Resolució ENS/2094/2017.

 

Normativa

Resolució ENS/727/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a l'edició 2017-2020.

Resolució ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats