•  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa #aquiproubullying

proubullyingEl Departament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa #aquiproubullying d’acord amb les bases reguladores de la Resolució ENS/ per la qual es dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals .

 

La finalitat del Programa #aquiprobullying és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els objectius generals següents:

 • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
 • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
 • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
 • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
 • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

El Programa #aquiproubullying tindrà una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclourà les fases de formació de centre, elaboració, implementació i avaluació del projecte de centre.   

 

Publicació de la llista de centres seleccionats

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció ha de comprovar, per a cada centre educatiu aspirant, el compliment dels requisits de participació i l’acceptació dels compromisos establerts a l'apartat 7 de l'annex 1 de la Resolució ENS/793/2018.

>> Llista definitiva de centres seleccionats

 

Requisits

Poden formar part del Programa #aquiproubullying els centres educatius, tant públics com privats concertats, que reuneixin els requisits següents:

 • Impartir ensenyaments obligatoris.
 • Complir, com a mínim, una de les següents condicions:
  - Dur a terme un projecte, programa o acció per fomentar la convivència i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2017-2018.
  - Haver desenvolupat el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament del Departament d’Ensenyament i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2017-2018.
  - Participar en projectes de convivència d’àmbit comunitari i haver concretat les actuacions per dur-lo a terme en la programació general anual de centre del curs 2017-2018 .
 • Disposar d’una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el programa.
 • Concretar, d’acord amb els objectius generals del programa, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 • Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar per adscriure’s al Programa #aquiproubullying.
 • No haver certificat anteriorment en cap altra convocatòria del mateix programa.  

 

Compromisos dels centres

La selecció del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Constituir un equip de referència format com a mínim per un membre de l’equip directiu, dos docents, un professional no docent del centre, un membre de l’AMPA i, en el cas de secundària, tres alumnes del centre de 3r o 4t d’ESO. En el cas de l’alumnat, caldrà demanar l’autorització d’ambdós progenitors o tutor legal.
 • Rebre, durant el curs 2018-2019, 30 hores de formació per elaborar el projecte i fer la transferència a la resta de la comunitat escolar. Aquesta formació està adreçada als membres de l’equip de referència del centre i, hi assistiran, com a mínim, els professionals docents que en formin part.
 • Elaborar, durant el curs 2018-2019, un projecte propi de forma participada entre els diferents membres de la comunitat escolar, que reculli els continguts expressats a l’annex 3 de la Resolució.
 • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les innovacions generades en la participació del programa.
 • Incorporar en la programació general anual de centre del curs 2019-2020 les actuacions que se’n derivin.
 • Implementar el projecte durant el curs 2019-2020.
 • Elaborar una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte segons les orientacions recollides a l’annex 4 de la Resolució.
 • Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han de presentar aquesta sol·licitud, juntament amb el document de compromís (de comptar amb el suport de com a mínim del 70% del consell escolar) i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

 • Fora de termini

 

Elaboració del projecte

Els centres educatius adscrits al programa hauran d’elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament que concreti el Programa #aquiproubullying. Per a l’elaboració del projecte, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres educatius orientacions i recursos que estaran accessibles a la XTEC.

Aquest projecte haurà d’incloure, com a mínim, els continguts que es descriuen a l'annex 3 de la Resolució ENS/793/2018

 

Memòria d’avaluació final del projecte

Un cop implementat, el centre ha de trametre una memòria d’avaluació final del projecte, d'acord amb els requisits establerts a l'annex 4 de la Resolució ENS/793/2018, a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 

 

Normativa

Resolució ENS/793/2018, de 13 d'abril, per la qual es dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1380/2017, de 12 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7358 de 27.4.2017). 

Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats