Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Plans educatius d'entorn 0-20

ActivaFPEls Plans educatius d’entorn 0-20 promouen el pas del projecte de centre al projecte d’àmbit comunitari amb la voluntat de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. Així mateix, aposten per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat, alhora que fomenten l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i situacions de vulnerabilitat. 

 

Resolució i recursos

>> Llista definitiva de centres admesos i exclosos

 

Centres destinataris

Els destinataris del Programa Plans educatius d’entorn 0-20 són els centres educatius d’educació infantil i primària, d’educació secundària i de cicles formatius tant públics com concertats, de les 5 zones on es durà a terme el pilotatge d’aquests plans: Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tàrrega, Ripoll i L’Hospitalet de Llobregat (La Florida- Les Planes), que figuren a l'annex 3 de la Resolució EDU/423/2019.

 

Durada

Els projectes dels centres participants en el Programa Plans educatius 0-20 tindran una durada de 3 cursos i inclouran les fases de:

 1. Formació.
 2. Disseny i elaboració del projecte (model d'orientacions).
 3. Implementació: compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.
 4. Finalització del projecte: avaluació final, memòria justificativa i transferència a altres centres educatius.

 

Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa d’innovació pedagògica Plans educatius 0-20, els centres educatius que compleixin els requisits següents:

 • Acceptar els compromisos establerts a l'annex 2 de la Resolució EDU/423/2019.
 • Estar inclòs a la relació de centres de l’annex 3 de la Resolució EDU/423/2019.
 • Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar i del claustre del centre.
 • Presentar la sol·licitud d’adscripció del programa, amb la documentació adjunta requerida en el termini establert. 

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, a la qual s'hi ha d'adjuntar la declaració de participació al Programa d'innovació pedagògica (compromís del claustre i del consell escolar).

La sol·licitud i la declaració de participació s'han d'enviar al Departament per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.  
 • Termini de presentació: de l'1 al 22 de març de 2019

 

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

A la finalització del projecte, els centres han de trametre una memòria sobre el desplegament del Programa, seguiment i avaluació, a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa. 

 

Certificació de la innovació

La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria justificativa del centre de forma positiva per part de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre durant dos cursos. 

 

 

Normativa

Resolució EDU/423/2019, de 21 de febrer, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20 i s'estableixen les bases per formar part del Programa a partir del curs 2018-2019.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats