Menú d'eines

Cercador

18 d'octubre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa STEAMcat

STEAMLa finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d'educació infantil i primària i de l'ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEM. 
 

Els objectius del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

 • Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment en dones i contextos socials desafavorits.
 • Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers als estudis i professions de l’àmbit STEM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives.
 • Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.
 • Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
 • Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt de l'alumnat des de l’educació infantil fins a batxillerat.
 • Incrementar l’aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
 • Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
 • Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.

 

Requisits

Per formar part del Programa els centres educatius han de complir els requisits següents:

 • Presentar un avantprojecte STEAMcat de centre, d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’annex 3 de la Resolució ENS/1769/2018. Aquest avantprojecte ha d’estar en relació amb un o més dels àmbits d’innovació pedagògica que s’estableixen a l’apartat 1.3 de l’annex 1, del contingut del programa.
 • Compromís del centre, amb l’aprovació del claustre i del consell escolar.
 • Presentar una carta de motivació en format lliure (enregistrament audiovisual, infografia, carta, etc.).
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

 

Compromisos dels centres

La participació del centre en el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • Portar a terme un projecte de centre STEAM durant 3 anys.
 • La designació d’un nucli impulsor. A l’Educació infantil i primària format per una persona de l’equip docent de cada cicle i una persona de l’equip directiu. A l’educació secundària format per un mínim de 2 docents de diferents disciplines STEAM, una persona responsable d’orientació educativa i una altra de l’equip directiu.
 • La designació d’un equip impulsor, format per professorat implicat en el projecte. El nucli impulsor i l’equip impulsor cal que garanteixin mecanismes de coordinació.
 • El nucli impulsor es compromet a assistir als actes proposats per la comunitat STEAMcat, formar-se i compartir experiències, actuant al mateix temps com a formadors de centre de l’equip impulsor, per generar transferència.
 • Recollir i compartir amb la comunitat STEAMcat els projecte i les activitats així com les evidències de la seva implementació, portats a terme pels equips impulsors de centre en la Comunitat STEAMcat.
 • Reflectir en la memòria anual de centre el seguiment del projecte
 • Presentar una memòria d‘avaluació en finalitzar el projecte.
 • Presentar un projecte de continuïtat en finalitzar els tres cursos del projecte de centre.
 • Incorporar en el projecte educatiu de centre les innovacions generades.
 • Fer difusió del projecte i col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.
 • L’incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar a la Direcció General d'Educació Infantil i Primària la documentació següent:

per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
   
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 de juliol fins al 30 de setembre de 2018

 

Selecció i resolució

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina la convocatòria. En un termini màxim de 15 dies hàbils es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos.

Els centres aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional poden formular, en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació i davant la Sub-direcció General d’Innovació Formació i Orientació, les reclamacions que creguin oportunes per tal d’esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Transcorregut aquest termini, i en un període màxim de 10 dies hàbils, es publicarà la llista definitiva de centres educatius admesos i exclosos.  

La relació dels centres seleccionats es publicarà, en un màxim de 2 mesos posteriors a la publicació de la llista definitiva de centres admesos i exclosos

 

Memòria final del projecte

Durant el desenvolupament del projecte es recolliran i documentaran els processos i es generaran les evidències que reflecteixen les actuacions realitzades. Aquestes, es compilaran en una memòria al finalitzar cada curs escolar que cal integrar en la memòria anual de centre.

Al finalitzar la participació en el programa s’ha de trametre la memòria final que s'ha d'elaborar d'acord amb les orientacions de la Resolució ENS/1769/2018

 

Normativa

Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats