Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Foment i suport de l’emprenedoria FP

FomentEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de 15 centres públics i 5 centres privats sostinguts amb fons públics. que vulguin formar part del Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals a partir del curs 2019-2020.

Aquest programa vol impulsar i desenvolupar en l’alumnat d’ensenyaments professionals capacitats emprenedores i la possibilitat de creació efectiva d’empreses, mitjançant la sensibilització per la cultura emprenedora en els centres que imparteixen la formació professional inicial.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals.

 

Requisits dels centres participants 

Poden formar part del programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l'argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 302 Foment de l'emprenedoria
 

  • Termini de presentació de sol·licituds: fora de termini
     

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/2096/2015.

  

Memòria de seguiment

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria del desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació.

 

 

Normativa

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres que formen part del programa d’innovació pedagògica “Foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals”, a partir del curs 2018/19, amb valoració positiva i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent.

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016. 
 

 

Data d'actualització: gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats