Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assessorament OrientaFP

FomentEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de 12 centres públics i 3 centres privats sostinguts amb fons públics que vulguin formar part de la Xarxa OrientaFP del Programa d'assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2019-2020

Les actuacions de la Xarxa OrientaFP han d’afavorir la inserció laboral i la promoció professional de l’alumnat dels ensenyaments professionals mitjançant l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida i la incorporació de metodologies, hàbits i actuacions pròpies del món professional i de la realitat empresarial.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals.

 

Requisits dels centres participants 

Poden formar part de les xarxes d’assessorament professional a les persones i a les empreses, els centres educatius de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

La selecció de centres educatius es farà d'acord a l'establert a l'annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre.

 

Procediment de sol·licitud

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

El director o directora de l’institut ha d’emplenar el full de baremació i l'argumentació de projectes i activitats, i adjuntar-los a la sol·licitud que es fa mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció 303 Assessorament.

La sol·licitud ha d'indicar la xarxa en què el centre vol participar, Xarxa Orienta FP, d’acord a les actuacions del programa lletra a) Orientació professional a l’alumnat d’ensenyaments professionals i b) Orientació acadèmica a l’alumnat d’ensenyaments Professionals, de l'apartat 1.3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, de creació del programa.
 

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 25 de juny de 2019
     

La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 4, de la Resolució ENS/2706/2015.

 

Memòria de seguiment

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria del desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació. 

 

Normativa

Resolució per la qual es fa pública la llista de centres que formen part del programa d’innovació pedagògica programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2015-2016, amb valoració positiva i que tenen professorat amb dret a obtenir el certificat corresponent

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016. 

 

Data d'actualització: gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats