Menú d'eines

Cercador

26 d'abril de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Assessorament a les persones i a les empreses

AssessoramentEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses a partir del curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

 

Actuacions del Programa

 • Orientació professional a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals que vulguin afavorir la inserció de l’alumnat de cicles formatius, l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida d’aquest alumnat, al mateix temps que s’incorporen, en el dia a dia del treball a l’aula, bones pràctiques professionalitzadores que millorin l’aprenentatge i la motivació envers els estudis.
 • Orientació acadèmica a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals a desplegar estratègies de seguiment de l’alumnat de cicles formatius i millora dels seus resultats acadèmics.
   
 • Assessorament a empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics de formació professional, per donar suport als centres per a definir i desplegar una carta de serveis pròpia adreçada a les empreses i assessorar-les sobre les possibilitats que tenen en relació amb la millora de la seva competitivitat, principalment a través del talent i la millora de la qualificació del capital humà.

 

Selecció i resolució

Els criteris de selecció d'aquesta convocatòria es recullen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre.  

>> Relació de centres seleccionats

 

Requisits 

Poden formar part de les xarxes d’assessorament professional a les persones i a les empreses, els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

 • Impartir ensenyaments professionals.
 • tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo i
 • per als centres que vulguin participar en les actuacions relacionades amb l’assessorament professional a les persones adultes (apartat 1.3c de la Resolució) i amb l’assessorament a empreses i entitats sobre els serveis de formació professional (apartat 1.3.d de la REsolució), tenir implantat el servei d’assessorament i el servei de reconeixement de l’experiència dels aprenentatges assolits. 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni.

 • Fora de termini

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes i activitats s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 

Normativa

Resolució ENS/2000/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1015/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 03/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats