Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

AraArt

ActivaFPEl Departament obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa araArt durant el curs 2019-2020.

La finalitat del Programa és fomentar i posar en valor projectes artístics que es portin a terme en el si d'un centre d'educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

El programa “araArt” té dues modalitats:

 • La modalitat A, per a centres que en el moment de fer la sol·licitud estan portant a terme un projecte artístic de les característiques que s'estableixen en aquesta resolució.
 • La modalitat B, s'adreça als centres que volen començar un projecte artístic de les característiques que s'estableixen en aquesta resolució.

La finalitat i els objectius del programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució EDU/1490/2019, de 29 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica araArt. 

 

Publicació de llistes

Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva de centres admesos i exclosos a la convocatòria del programa “araArt” per al curs 2019-2020.

 

Requisits dels centres participants

Modalitat A

 • Presentar el projecte dissenyat i planificat, elaborat entre el centre ordinari i el centre col·laborador o agent artístic extern.
 • Presentar el conveni o acord amb un centre col·laborador o amb un o més agents externs.
 • Presentar l’acta de l’aprovació, per a participar en el Programa araArt, per part del Claustre i del Consell Escolar. 
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

Orientacions per a l’elaboració de projectes de centre que formen part del Programa d’innovació araART. Modalitat A

Modalitat B

 • Presentar el document descriptiu de les necessitats que porten el centre a sol·licitar aquest programa. 
 • Presentar una proposta de centre col·laborador o agent extern.
 • Presentar l’acta de l’aprovació, per a participar en el Programa araArt, per part del Claustre i del Consell Escolar. 
 • No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d’innovació.

Orientacions per a l’elaboració de projectes de centre que formen part del Programa d’innovació araART. Modalitat B

 

Sol·licitud

El director o directora pot demanar la inclusió del seu centre en el programa, mitjançant la presentació d'una sol·licitud, a la qual s'hi ha d'adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Sol·licitud de participació. Modalitat A
Sol·licitud de participació. Modalitat B

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s’han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre en què s’aprova la participació en el programa, s’adjuntarà igualment el model de declaració, tot fent constar les dates previstes de reunió d’aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat. 

 • Termini de presentació: fora de termini
   

 La selecció de centres educatius es farà d’acord a l’establert a l’annex 1, apartat 2, de la Resolució EDU/1490/2019.

 

Tramesa de la documentació al Departament

Tant la sol·licitud com la documentació acreditativa s'han d'enviar a la Direcció General de Currículum i Personalització per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Resolució i recursos

En un termini màxim de 30 dies hàbils des de que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional de centres admesos i exclosos que ha de incloure com a mínim el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat de la llista definitiva de centres admesos i exclosos.

Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos. 

 

Efectes de la participació en el programa

Els professors que participin a la formació del Programa d'innovació pedagògica “araArt” obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Educació, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

Els professors que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al programa d'innovació pedagògica “araArt” obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. 

 

Normativa

Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de centres admesos i exclosos a la convocatòria del programa “araArt” per al curs 2019-2020.

Resolució EDU/1858/2019, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació.

Resolució EDU/1490/2019, de 29 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica "araArt”. 

Data d'actualització: 14 de novembre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats