Menú d'eines

Cercador

20 de maig de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Apadrinem el nostre patrimoni

Apadrinem PatrimoniEl Programa es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.

Els projectes d’apadrinament promouen la dimensió significativa, comunicativa, d’acció i de projecció de l’aprenentatge. Aquestes quatre dimensions permeten situar l’alumne com a subjecte actiu del seu aprenentatge, promovent la seva implicació en el territori i la societat a través d’un concepte de ciutadania crítica i responsable.

Els objectius del Programa d’Apadrinem el nostre patrimoni són els següents:

 • Afavorir la implicació de l’alumnat a partir d’una proposta didàctica dissenyada amb els criteris de significativitat, comunicació, acció i projecció del model competencial orientador.
 • Promoure el coneixement del patrimoni més proper al centre educatiu.
 • Projectar el coneixement adquirit per l’alumnat sobre l’element patrimonial a la pròpia comunitat i a l’entorn. 
   

Selecció i resolució 

>> Llista definitiva de centres seleccionats (modificació de la Resolució)

 

Requisits

Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Disseny i planificació del projecte
 • Impuls del treball en equip i en xarxa.
 • Factibilitat de realització del projecte de centre.
 • Compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell escolar.
 • No haver certificat amb anterioritat en el mateix programa, en cap altra convocatòria.

 

Compromisos dels centres

La participació del centre en el Programa suposa l'acceptació dels compromisos següents:

 • La designació d’un grup impulsor del projecte. El grup impulsor, s'ha de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.
 • La Implicació dels diferents equips de centre en la participació en el Programa Apadrinem durant 4 cursos.
 • El desenvolupament de les fases que preveu el Programa Apadrinem.
 • La participació en les activitats formatives del Programa Apadrinem, si s’escau.
 • L’avaluació compartida amb el referent del CRP al finalitzar cada curs.
 • L’elaboració d’una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte amb el contingut mínim establert al document corresponent.

 

Sol·licitud

Els centres interessats han d'enviar a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

 • la sol·licitud de participació, signada pel director o directora del centre,
 • el disseny i planificació del projecte, i
 • el compromís del centre amb l’aprovació del claustre i del consell escolar,

per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
   
 • Fora de termini 

 

Normativa

Resolució per la qual es modifica l’annex 2, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019.

Resolució per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el programa Apadrinem al nostre patrimoni, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

 

Data d'actualització: 22/03/2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats