Menú d'eines

Cercador

20 de maig de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa ActivaFP

ActivaFPEl Departament convoca un concurs públic per a la selecció de centres educatius de formació professional que vulguin formar part del Programa d'innovació ActivaFP a partir del curs 2018-2019.

La finalitat i els objectius del Programa s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa de d'innovació "Activa FP", s'obre convocatòria pública per la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dóna pulbicitat dels que actualment en formen part.

 

Selecció i resolució

Els projectes es valoren i puntuen, d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1 de la Resolució ENS/1359/2018, per una comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats al Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

>> Relació de centres seleccionats

 

Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits següents:

  • Impartir ensenyaments professionals.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la a Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes i activitats (cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni). Els programes s'han d'indicar d'acord amb els programes d’innovació publicats a l'apartat Programes d'Innovació del web de la XTEC. 

  • Fora de termini

 

Tramesa de documentació

Tant la sol·licitud com la memòria de projectes i activitats s'han d'enviar Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 

 

Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres han de trametre anualment, finalitzat el curs escolar corresponent, una memòria sobre el desplegament del Programa, la situació dins el centre i l'avaluació, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Normativa

Resolució ENS/1999/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació ActivaFP, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació ActivaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019, i es dona publicitat dels que actualment en formen part.

Resolució per la qual es dóna publicitat dels centres educatius que formen part del Programa d’innovació “ActivaFP” a partir del curs 2017-2018, a l’empara de la Resolució ENS/1359/2018, de 19 de juny, (DOGC núm. 7649, de 25.06.2018).

 

Data d'actualització: 03/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats