Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Serveis d'assessorament i reconeixement

Mesures flexibilitzadoresEl Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

Requisits

Dels centres:

 • La prestació de qualsevol d’aquests serveis és una lliure opció de cada centre. 
 • Han d’estar compromesos amb la qualitat, declaració que s'inclou en el model de comunicació.
 • Poden oferir el servei d’assessorament de les famílies professionals que tinguin implantades.
 • Poden oferir el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges dels cicles professionals que tinguin implantats.
 • Poden prestar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges els centres que també prestin el servei d’assessorament.
 • El desenvolupament d'aquests serveis no pot alterar el funcionament ordinari del centre.
   

Del personal que presta els serveis:

 • Els assessors han de ser professors amb atribució docent en les especialitats de la família professional dels aprenentatges que són objecte de l’assessorament.
 • Els professors que prestin el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials han de ser professors amb atribució docent en les especialitats del cicle al qual pertanyen els aprenentatges que són objecte del reconeixement.
   

Procediment

Els centres que vulguin implantar o continuar amb el servei d'assessorament i/o el servei de reconeixement acadèmic ho han de comunicar als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, abans del 5 de juliol del curs anterior al de la prestació dels serveis.

La comunicació de la prestació del servei d’assessorament i reconeixement s’ha de fer a través de l’aplicació d’Accions de la Formació Professional.

Per al servei d’assessorament s’ha de tramitar una sol·licitud per cada família professional, i per al servei de reconeixement s’ha de tramitar una sol·licitud per a cada cicle formatiu que s'ofereixi.

Tots els models del procediment estan disponibles a l'apartat Models de gestió dels serveis d'FP del Catàleg de models.
 

Accés a l'aplicació

Accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

 

Normativa

Resolució ENS/261/2014, de 4 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm 6562, de 14.2.2014).

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.09.2012). 

Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

 

Unitat responsable

 

Data d'actualització: gener de 2020

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats