Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Oferta de cicles formatius a col·lectius singulars

Mesures flexibilitzadoresL'oferta de cicles formatius a col·lectius singulars és una de les mesures que es regulen a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Té com a finalitat atendre les necessitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional, o les derivades dels alumnes amb més dificultats, amb risc d’exclusió social o amb discapacitat. Les ofertes poden correspondre, únicament, als crèdits o mòduls que provenen d’unitats de competència que s'inclouen en títols de formació professional inicial.

S’adreça a les persones que posseeixin els requisits acadèmics per accedir-hi i a qui no els posseeixi en els termes de la Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics. 

 

Requisits

L’oferta de formació a col·lectius singulars la poden dur a terme els centres que imparteixen ensenyaments de formació professional, en relació amb els cicles formatius que tinguin implantats, sense que es pugui sobrepassar la capacitat màxima simultània del centre.

Requereix la signatura prèvia d’un acord o conveni entre el titular del centre educatiu i les empreses o entitats participants.

 

Sol·licitud

Accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

Els centres que vulguin implantar aquesta mesura ho han de sol·licitar als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant l’aplicació d’Accions de la Formació Professional, a la qual s'hi ha d'adjuntar la proposta de contingut del conveni.

Els centres poden presentar la sol·licitud i la proposta de conveni durant tot el curs.

 

Resolució

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha d'emetre una resolució abans de tres mesos. Una vegada transcorregut aquest termini sense resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, l'autorització s'entén concedida per silenci administratiu positiu.

La resolució de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'implanti o s'autoritzi l'oferta de cicles formatius a col·lectius singulars, ha de contenir una data determinada d'acabament.

 

Vigència de l'autorització

L'autorització per impartir el cicle sol·licitat té vigència fins a la data d'acabament que es reculli a la resolució de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. La duració ordinària no pot ser superior a quatre anys o a quatre cursos acadèmics, sense perjudici que es puguin ampliar aquests terminis en casos excepcionals.

Si el centre vol modificar-los, cal que torni a tramitar una sol·licitud d'autorització prèvia.

 

Normativa

Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics.

Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Resolució ENS/1859/2013, de 26 d’agost, de les mesures per facilitar la matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial.

 

Unitat responsable

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats