Menú d'eines

Cercador

23 de febrer de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació en alternança

Mesures flexibilitzadoresLa formació en alternança s'articula mitjançant convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses. Aquests convenis configuren un model de formació dual en la formació professional inicial a Catalunya, a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es poden adquirir de manera combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen: l’empresa i el centre educatiu.

La formació en alternança es pot aplicar a tots els cicles formatius, sens perjudici de la concurrència d’altres mesures flexibilitzadores previstes en el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

Els centres educatius poden formalitzar convenis dels ensenyaments de formació professional inicial que tinguin implantats o autoritzats.

 

Modalitats

En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:

  • Alternança amb formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que realitzen en condició de: treballador assalariat, becari de formació o voluntari.
  • Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a l’empresa.

 

Organització de la formació dual 

La formació dual requereix que el centre educatiu reordeni el currículum del cicle formatiu, a partir de les especificacions contingudes en el document Formació professional dual aprovat per la Resolució de 22 de juny de 2017 de la Secretaria General.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial és l'encarregada d'establir els models de referència d’organització de la formació dual.

Un cop establert el model de reordenació curricular, el centre ha de decidir com en vol dur a terme l'organització i l'avaluació. Per fer-ho, hi ha dues propostes definides:

  • Model A. Organització i avaluació per estructura curricular (model)
  • Model B. Organització i avaluació per mòdul dual (model

 

Procediment d'autorització

Els centres poden escollir un dels models de referència d’organització curricular establert per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, o bé, elaborar-ne un de propi.

  • Formació en alternança dual seguint el model de referència d'organització curricular

Els centres educatius que optin per seguir un dels models de referència d’organització curricular han de presentar, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, una comunicació adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Paral·lelament, els centres han d'elaborar i tramitar el conveni de col·laboració signat, tot i que –excepcionalment– es pot iniciar la tramitació de la comunicació si s'adjunta la proposta de conveni on estiguin identificades les empreses o entitats signatàries. En qualsevol cas, l'autorització s'atorga un cop el conveni estigui signat.

Els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona, un cop registrada la comunicació, l’han de trametre amb un informe de la coordinació dels ensenyaments professionals a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
 

  • Formació en alternança dual amb altres propostes d'organització curricular

Els centres que optin per una distribució curricular diferent del model de referència establert, han de contactar, abans de presentar la sol·licitud, amb el Servei d’Ordenació de la Formació Professional Inicial de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per rebre orientació sobre la viabilitat curricular de la proposta.

El procediment d'implantació o autorització s'inicia amb la presentació, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, d'una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Cal adjuntar a la sol·licitud la distribució curricular proposada (d'acord amb aquest model de distribució curricular) i el conveni signat. Excepcionalment, es pot iniciar la tramitació de la sol·licitud si s’adjunta la proposta de conveni on estiguin identificades les empreses o entitats signatàries. En qualsevol cas, l’autorització s’atorga un cop el conveni estigui signat.

Un cop analitzada la sol·licitud de proposta d'implantació o d'autorització, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona l'han de trametre, amb l'informe de la Inspecció d'Educació corresponent, a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, que ha de resoldre.

 

Estada a l'empresa i seguiment de l'alumne

Prèviament a la formalització de la matrícula, el centre educatiu ha d'informar els alumnes de les característiques de la formació en alternança i recollir-ne la conformitat amb la signatura del document de compromís.

La planificació de l’estada a l’empresa es recull en un acord per a cada alumne, on es detallen les activitats formatives que cal desenvolupar sota la modalitat de beca  o de contracte.

L’empresa designarà un tutor que farà les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne, segons els models de seguiments disponibles. 

 

Memòria

Cada any, quan ha finalitzat el curs, els centres educatius han de trametre a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial una memòria de cada projecte de formació en alternança del curs.

 

Normativa

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

Resolució ENS/2848/2017, de 27 de novembre, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2017-2018, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm. 7515, de 13/12/2017)

Relació actualitzada a 27 de novembre de 2017 de tots els centres que, en el curs acadèmic 2017-2018, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, a l’empara de la Resolució ENS/2848/2017, de 27 de novembre (DOGC núm. 7515, de 13.12.2017).

Resolució ENS/2442/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova un model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional, i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament la competència per a la seva signatura (DOGC núm. 6990, de 4.11.2015).

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm.6155, de 22.6.2012).

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats