Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Documentació PQPI

En aquesta pàgina hi trobareu la relació dels documents per a la gestió acadèmica, l'avaluació i la certificació dels PQPI, amb la seva definició i funcions. Aquesta documentació acadèmica es genera, bàsicament, a partir de l'aplicació de gestió.

A la pàgina Models de documentació acadèmica hi trobareu tots els models relacionats, juntament amb aquells que no genera l'aplicació. A més a més, s'hi fa constar per a cadascun d'ells, si figuren o no en els Documents per a l'organització i el funcionament dels centres de cada curs.

Documents d'avaluació i certificació

Expedient acadèmic
Els centres han de recollir en l'expedient acadèmic les dades personals i la trajectòria acadèmica de cada alumne/a i arxivar-los.

Acta de la sessió d’avaluació continua i final
Conté la relació d’alumnes del curs amb les qualificacions obtingudes per cadascun d’ells en els mòduls formatius cursats, així com les qualificacions globals. Les actes han d’estar signades per tot el professorat que imparteix mòduls formatius a aquests grups d’alumnes i han de portar la data en què es realitza la sessió d’avaluació.

Informe individual d’avaluació continua i final
Contenen la relació de mòduls i les qualificacions obtingudes per l’alumne/a en les sessions d’avaluació realitzades per l’equip docent.

Certificació acadèmica
L'alumnat que segueix un programa de qualificació professional inicial ha d'obtenir una certificació acadèmica expedida pel centre o entitat on l'ha cursat.

La certificació acadèmica ha d'incloure la qualificació final dels mòduls i ha de constar de:

  • la relació de mòduls obligatoris i les seves qualificacions, així com les unitats de competències acreditades.
  • la qualificació final del PQPI.
  • la relació de mòduls voluntaris cursats, per a l'obtenció del GESO (mòduls C) i les seves qualificacions (només en el cas dels centres que els imparteixen).

Tramesa, arxiu i custòdia de la documentació acadèmica PQPI
Els centres docents han d'arxivar i custodiar la documentació acadèmica dels programes de qualificació professional inicial i els expedients acadèmics de l'alumnat.

En finalitzar el curs acadèmic, les entitats i institucions no docents (establiments) que imparteixen PQPI han de trametre, a l'institut d'educació secundària que determini el director o directora dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, una còpia certificada de les actes de les sessions d'avaluació i de l'acta final d'avaluació del programa de qualificació professional, així com els expedients acadèmics de l'alumnat. 

 

Altres certificats

Certificat d'assistència
L'alumnat que, com a mínim, hagi assistit a un terç de la durada total del programa pot demanar un certificat d'assistència en què consti el nombre d'hores i el percentatge que representa la seva assistència respecte del nombre total d'hores del curs.

Certificat per a la inscripció als mòduls C dels PQPI
El centre que deriva alumnes perquè cursin paral·lelament mòduls C als centres de formació de persones adultes (CFPA), ha de facilitar un certificat que acrediti que l'alumne/a està matriculat en el PQPI i cursa els mòduls obligatoris.


Memòria final

Amb l’objectiu de valorar el desenvolupament dels programes i la seva adaptació als objectius previstos, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, demana a cada centre un informe per a cada PQPI en el qual s’ha de fer constar:

  • Inscripció i mobilitat del jovent inscrit
  • Desenvolupament i possibles adaptacions del currículum establert
  • Resultats globals d’aprenentatge en els diferents tipus de mòduls
  • Resultats d’inserció laboral i educativa
  • Valoració global, aspectes innovadors i propostes de millora

Les dades estadístiques es presentaran, sempre que escaigui, desagregades per sexe.

 

Normativa

Resolució ENS/1732/2013, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la relació d'establiments autoritzats i no autoritzats a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2013-2014. (DOGC núm. 6433, 06.08.2013)

Resolució ENS/1063/2013, de 13 de maig, per la qual s'obre la convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional inicial el curs escolar 2013-2014. (DOGC núm. 6381, 23.05.2013)

Resolució ENS/2361/2013, de 31 d'octubre, per la qual s'implanten determinats programes de qualificació professional inicial en diversos centres a partir del curs acadèmic 2013-2014. (DOGC núm. 6501, 14.11.2013)

Ordre ENS/329/2012, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2012-2013. (DOGC núm. 6243, 30.10.2012)

Resolució ENS/2263/2012, de 18 d'octubre, per la qual s'implanten determinats programes de qualificació professional inicial en diversos centres per ser impartits en el curs acadèmic 2012-2013. (DOGC núm. 6245,  2.11.2012)

Resolució ENS/2167/2012, d'11 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a la relació d'establiments autoritzats i no autoritzats a impartir els programes de qualificació professional inicial corresponents al curs escolar 2012-2013. (DOGC núm. 6239,  24.10.2012)

Resolució ENS/1222/2012, de 5 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per autoritzar establiments a impartir programes de qualificació professional el curs escolar 2012-2013. (DOGC núm. 6156,  25.6.2012).

Decret 140/2009, de 8 de setembre, que regula els programes de qualificació professional inicial (DOGC núm. 5463, 14.09.2009).

Resolució EDU/2126/2009, de 13 de juliol, per la qual s'autoritza diversos centres a impartir els programes de qualificació professional inicial en substitució de l'Ordre ENS/304/2002, d'1 d'agost, per la qual es regulaven els programes adaptats de garantia social i els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a joves amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 5430, 28.07.2009).

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, que regula els programes de qualificació professional inicial a l'article 60 (DOGC núm. 5422, 16.07.2009).

Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009 (DOGC núm. 5158, 23.06.2008).

Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, regula en el seu article 30 els programes de qualificació professional inicial, adreçats a l'alumnat que no ha obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (BOE núm. 106, de 4.5.2006, suplement núm. 11 en català).

Gestió dels Programes de Qualificació Professional i Inicial (PQPI)
Instruccions d'ús

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats