Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció

L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar la impartició de programes de formació i inserció per part de centres educatius i establiments autoritzats pel Departament d’Ensenyament a impartir-los. 

La finalitat dels programes de formació i inserció és proporcionar als joves de 16 anys a 21 anys, que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació general i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòries, i també continuïtat formativa. 

 

Resum del procediment

Termini

 Presentació de sol·licituds

del 19 al 25 de novembre de 2016

 Resolució

Tauler d'anuncis

 Justificació econòmica

fins al 20 de setembre de 2017

 

 

Beneficiaris i requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats, els públics que no siguin titularitat de la Generalitat de Catalunya i els establiments autoritzats pel Departament d’Ensenyament que s'inclouen a la Resolució ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

Els requisits i obligacions que han de complir els centres educatius i els establiments autoritzats estan regulats a les bases 3 i 4 de l'Ordre ENS/303/2016.
 

Requisits dels programes de formació i inserció

 • Han de ser gratuïts per als alumnes.
 • S’han d’impartir d’acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, que estableix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre i amb els currículums de cadascun dels perfils professionals subvencionats.
 • Els perfils dels programes de formació i inserció subvencionables són els que consten a l'annex 1 de la resolució...
 • Els grups han d’estar formats per un mínim de 9 alumnes i un màxim de 17. Si totes les persones del grup tenen alguna discapacitat, el nombre d’alumnes per grup és de com a mínim 8 i com a màxim 12. 
   

Requisits dels alumnes destinataris

 • Tenir complerts 16 anys en el moment d’incorporar-se al programa i com a màxim 21 anys.
 • No haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Han de constar degudament inscrits en el Registre del Sistema de Garantia Juvenil, abans d'incorporar-se al programa.

 

Terminis d'execució de les accions

Els programes s’han d’iniciar entre el 14 de setembre i el 23 de desembre de 2016 i han de finalitzar com a màxim el 31 de juliol de 2017, període en què s'inclouen les pràctiques en alternança en centres de treball. És necessari que els beneficiaris justifiquin adequadament, i en els termes establerts a les bases, el compliment dels requisits i la realització dels programes des de la data d’inici, i també la destinació de les despeses amb caràcter subvencionable efectuades des de l’inici del programa.

 

Procediment de sol·licitud

Els centres o establiments interessats han d'enviar una única sol·licitud, amb la documentació adjunta requerida, signada pel titular o responsable del centre educatiu o de l’establiment. Els centres de titularitat municipal han de fer la tramitació mitjançant el formulari de tramesa genèrica de la plataforma EACAT. Els centres o establiments privats poden presentar la sol·licitud de forma presencial, o bé, telemàticament des de la Seu electrònica, mitjançant la petició genèrica amb signatura electrònica.

La sol·licitud pot incloure un màxim de dos PFI per centre educatiu o establiment o un màxim de tres, sempre que els perfils sol·licitats pertanyin a dues o més famílies professionals diferents.

 • Termini de tramesa: del 19 al 25 de novembre de 2016

 

Tramitació telemàtica 


Importan
t: Per poder fer aquesta tramitació cal tenir instal·lada la darrera versió d'Adobe Acrobat Reader a l'ordinador i habilitat el JavaScript.
 

 

Centres de titularitat municipal

Centres o establiments privats

1

Descarregar la sol·licitud de subvenció i la documentació complementària, guardar, emplenar i signar.

Sol·licitud
Informe sobre l'aplicació del PFI
Pressupost
Declaració responsable

2

Enviar la documentació de sol·licitud al Departament d'Ensenyament mitjançant el formulari de tramesa genèrica

Enviar la documentació de sol·licitud al Departament d'Ensenyament mitjançant la petició genèrica (amb signatura electrònica)

Cal especificar:
Tema: Educació i formació
Subtema: Formació professional

Més informació sobre la signatura electrònica

 3

Cal especificar a la tramesa o a la petició les dades següents:

Assumpte: Convocatòria de subvencions per impartir PFI durant el curs 2016-2017
Exposo: Que el/la <nom del centre/establiment> està autoritzat a fer PFI en el curs 2016-2017
Sol·licito: Participar en la convocatòria que estableix la Resolució ENS/2565/2016

4

Adjuntar la sol·licitud de subvenció i la documentació complementària, validar i desar
Important: per comprimir arxius s'ha de generar un fitxer del tipus 7z

5

 Enviar

Enviar, tramitar i rebre acusament de rebuda

 
 

Tramitació presencial

 

     Centres o establiments privats

1

Descarregar la sol·licitud de subvenció i la documentació complementària, emplenar, signar i imprimir.

Sol·licitud
Informe sobre l'aplicació del PFI
Pressupost
Declaració responsable

2

Enviar la documentació de sol·licitud al Departament d'Ensenyament,  adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

En tots dos casos, també cal aportar la documentació següent: 

 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant, llevat que la representació estigui inscrita en un registre públic, cas en què es farà la comprovació d’ofici.
 • Fotocòpia del CIF del centre o establiment.
 • Fotocòpia de l’escriptura pública, contracte de constitució i estatuts.
 • Document que acredita que l’entitat està correctament inscrita i constituïda al registre administratiu corresponent, si escau.
 • Imprès de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per l'entitat bancària.

No cal aportar les dades bancàries o aquells documents que ja consten al Departament d’Ensenyament i no s’han modificat (vegeu la base 10.5 de l'Ordre ENS/303/2016).

 

Valoració de les sol·licituds 

Per valorar les sol·licituds es tindrà en compte l’adequació del programa a les necessitats del col·lectiu destinatari i del territori a àmbit comarcal. També es valorarà la capacitat i l’experiència del centre o establiment per desenvolupar correctament el programa de formació i inserció, d’acord amb els paràmetres següents: 

 • per als centres i perfils subvencionats el curs 2015-2016, en base a l'informe resultant del seguiment fet de l'aplicació del programa;
 • per als centres i perfils no subvencionats el curs 2015-2016, en base a la declaració responsable de la capacitat i qualitat del centre educatiu o establiment.
 • per als centres educatius o establiments que han tingut atorgament de subvenció l’any 2015-2016 per perfils de família professional diferent al PFI sol·licitat, la valoració per aquest apartat serà la mitjana de l’aplicació dels criteris dels apartats anteriors.

La valoració es farà tenint en compte els criteris i puntuacions màximes de l'apartat 8 de la Resolució ENS/2565/2016.

 

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha resolt, per delegació, aquesta convocatòria i s'ha publicat al Tauler d'anuncis electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, les sol·licituds s’entendran desestimades si no hi ha una resolució expressa en el termini previst.

 

Justificació

Un cop finalitzats els programes subvencionats, els centres educatius i els establiments han de justificar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial que s’han dut a terme les activitats subvencionades i que l’import previst s’ha destinat a la realització d’aquestes activitats.

Les despeses subvencionables i l'acreditació d'aquestes s’estableixen a les bases 15, 16 i 17 de l'Ordre ENS/303/2016.

A la justificació s'ha d'incloure la documentació que s'especifica a la base 19 de l'Ordre ENS/303/2016.

 • Termini de presentació: fins al 20 de setembre de 2017

 

Pagament

El lliurament de l’import subvencionat es fa en dos pagaments: el primer és el 75 % de l’import concedit un cop resolta la convocatòria, i el segon, el 25% restant, un cop s’ha verificat que els programes s’han fet correctament i se n’han justificat les despeses, d’acord amb els punts 15, 16, 17 i 19 de les bases reguladores.

 

Normativa

Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.

Resolució ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

Resolució ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

Resolució de 20 de desembre de 2016, per la qual es resol la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a centres educatius i establiments per fer programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

 


Actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

 

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats