Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Servei d'intèrprets en llengua de signes catalana

Servei ILSCEl  Departament d’Ensenyament ofereix el servei d’interpretació en llengua de signes catalana (ILSC) als alumnes amb sordesa que estan escolaritzats a Catalunya en l’etapa postobligatòria no universitària, en la modalitat bilingüe (llengua oral i llengua de signes catalana), per tal de facilitar el seu accés al currículum.

El suport d’un intèrpret en llengua de signes catalana dins de l’aula, permet que l’alumne sord pugui tenir accés lingüístic als continguts curriculars, així com fer la traducció de les preguntes o comentaris, mitjançant la traducció simultània (llengua oral-LSC).

L’ILSC forma part del conjunt de mesures i suports d’atenció a la diversitat que els centres poden oferir per facilitar l’accés al currículum als alumnes amb sordesa.

 

Procediment

1. Sol·licitud del servei d'ILSC al centre
L'alumne o pare, mare o tutor legal, si l'alumne és menor d'edat, ha de sol·licitar al centre el servei d'ISLC en el moment de fer la matrícula o de confirmació de plaça per seguir cursant els estudis.

Amb la signatura de la sol·licitud, l’alumne, pare, mare o tutor legal, es compromet a comunicar al centre situacions de baixa o qualsevol modificació en l'assistència i el compliment del'horari. En cas de no complir amb aquest compromís, es valorarà la retirada del recurs.

 

2. Sol·licitud del servei d'ILSC al CREDA
Quan el centre educatiu rep la petició de l'alumne, ha de trametre aquesta sol·licitud del servei d’'ISCL al CREDA, amb la qual assumeix el compromís de comunicar-li les baixes, l’absentisme de l’alumne o qualsevol modificació en l' horari o estudis. 

El centre ha de lliurar la sol·licitud dels alumnes en els terminis següents:

  • la sol·licitud de l'alumnat que hagi confirmat plaça i segueixi els estudis iniciats: fins a la primera setmana de juliol.
  • la sol·licitud de l'alumnat que hagi realitzat una nova matrícula: fins a finals de juliol.
  • matrícules fetes fora dels processos ordinaris: en altres períodes.

 

3. Valoració de la sol·licitud del servei d'ILSC per part del CREDA i tramitació del recurs
A partir de la sol·licitud del servei d'ILSC efectuada pel centre, el CREDA elabora una proposta d'assignació d'hores d'acord amb el reconeixement de les necessitats de l'alumne i l'organització curricular dels estudis en els quals s'ha matriculat. 

 

4. Distribució horària del servei d'ILSC
Els centres han d'emplenar la comunicació de l'horari de curs de l'alumne abans de l'inici del nou curs (preferiblement durant la primera setmana de setembre), perquè l'entitat prestadora del servei pugui ajustar-se a les hores requerides. En aquest mateix document els centres han d'informar del calendari previst d'activitats curriculars extraordinàries i comunicar la previsió de totes les activitats planificades que puguin necessitar una ampliació puntual del servei d'ILSC. 

Aquesta informació és totalment imprescindible per a poder assignar un intèrpret de LSC al centre i iniciar el servei. 

 

5. Comunicació de l'assignació del servei d'ILSC als centres
Quan totes les propostes estiguin tramitades, els CREDA han d'enviar als centres el document informatiu de confirmació de l'assignació del servei d'ILSC. Aquest document, a més d'informar de la confirmació efectuada pel Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió del detall del suport de l'intèrpret, contindrà la relació de bones pràctiques i aquells aspectes que els centres han de tenir en compte sobre el servei (funcions dels ILSC, drets i deures, com s'ha de procedir si hi ha baixes i altres incidències).

 

Normativa

Orientacions per als centres en relació amb la gestió del servei d’intèrprets en llengua de signes catalana (ILSC). Curs 2017-18.

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats