Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa d'assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals

 El Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses té per finalitat que els centres d’ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i informacions significatives adreçades i adaptades als seus diferents grups d’interès (alumnat, persones adultes, empreses i entitats) que permeti a cada un d’ells aprofitar les oportunitats que els hi ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que els hi poden aportar.

Actuacions del Programa

 • Orientació professional a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals que vulguin afavorir la inserció de l’alumnat de cicles formatius, l’adopció d’estratègies d’aprenentatge permanent al llarg de la vida d’aquest alumnat, al mateix temps que s’incorporen, en el dia a dia del treball a l’aula, bones pràctiques professionalitzadores que millorin l’aprenentatge i la motivació envers els estudis.
 • Orientació acadèmica a l’alumnat, destinada a donar suport als centres d’ensenyaments professionals a desplegar estratègies de seguiment de l’alumnat de cicles formatius i millora dels seus resultats acadèmics.
   
 • Assessorament professional a les persones adultes, organitzada en xarxes de centres experts en aquesta temàtica, per millorar els models d’atenció i assessorament que permeti a aquest col·lectiu de persones aprofitar les oportunitats de qualificació i inserció professionals.
   
 • Assessorament a empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics de formació professional, per donar suport als centres per a definir i desplegar una carta de serveis pròpia adreçada a les empreses i assessorar-les sobre les possibilitats que tenen en relació amb la millora de la seva competitivitat, principalment a través del talent i la millora de la qualificació del capital humà.


 

Requisits 

Poden formar part de les xarxes d’assessorament professional a les persones i a les empreses, els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

 • Impartir ensenyaments professionals.
 • tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo i
 • per als centres que vulguin participar en les actuacions relacionades amb l’assessorament professional a les persones adultes (apartat 1.3c de la Resolució) i amb l’assessorament a empreses i entitats sobre els serveis de formació professional (apartat 1.3.d de la REsolució), tenir implantat el servei d’assessorament i el servei de reconeixement de l’experiència dels aprenentatges assolits. 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, a la qual s'ha d'adjuntar la memòria de projectes o activitats. Pel que fa a la memòria, cal emplenar un full per cada experiència, servei o conveni.
 


Sol·licitud - 280kb
Memòria de projectes i activitats - 133kb

Termini de presentació: del 5 al 23 de juny de 2017

S'ha d'enviar una còpia de tota la documentació a programesfp.ensenyament@gencat.cat.

 

  

Selecció i resolució

 Els criteris de selecció d'aquesta convocatòria es recullen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre.

 

 

Normativa i relació de centres que hi participen

Resolució ENS/2159/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/2015/2016, de 24 d'agost, per la qual es resol la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/1296/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016

Resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, en el curs 2015-2016.

Relació dels centres que formen part del programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses el curs 2016-2017 a l’empara de la Resolució ENS/1296/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats