Menú d'eines

Cercador

26 d'abril de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Pla integrat de llengües estrangeres

L’objecte d’aquest programa és seleccionar un màxim de 170 projectes de centres educatius que elaborin un Pla integrat de llengües estrangeres en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe coherent, amb el compromís de desenvolupar-lo al llarg de dos cursos escolars i de consolidar en el projecte de centre els beneficis organitzatius i metodològics obtinguts.

Resum del procediment Termini Documentació
Sol·licitud i documentació fora de termini En líniasol·licitud
Justificació econòmica abans del 15 de gener de 2014 --
Memòria abans del 30 de setembre de 2015 --

 

Requisits

Hi poden participar els centres educatius de Catalunya de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert que imparteixin algun o alguns dels ensenyaments següents: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, arts plàstiques i disseny i esports.

No es poden acollir a aquesta convocatòria els centres educatius que tinguin un projecte de Pla experimental de llengües estrangeres vigent el curs 2011-12, seleccionat a l’empara de les convocatòries dels plans experimentals de llengües estrangeres per als anys 2009 i 2010 pel mateix tipus d’etapa educativa.

Els projectes han de tenir les característiques següents: 

 • S’han d’emmarcar en el Projecte Lingüístic plurilingüe del centre per a desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques, emprenedores i professionalitzadores, si és el cas, de l’alumnat.
 • S’han d’aprovar pel claustre de professors i pel consell escolar del centre, amb el compromís explícit que es desenvoluparà durant dos anys com a mínim.
 • S’han d’iniciar durant el curs 2012-2013, i han de tenir una durada mínima de dos cursos escolars, després dels quals quedaran consolidades en el centre les bones pràctiques assolides
 • S’han d’ajustar a alguna de les modalitats que consten a la base específica 4 d’aquest Programa.
 • S’han de contemplar en el Pla de Formació de Centre per a la seva sostenibilitat, evolució i consolidació en el centre.
 • El professorat de les àrees no lingüístiques implicat en la impartició de sessions AICLE ha de tenir un nivell acreditat de competència mínim equivalent al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), amb els benentès que el professorat d’àrees lingüístiques ja disposa de titulació suficient.

L’equip directiu del centre ha de garantir la continuïtat del projecte durant els dos cursos escolars.  

 

Procediment i calendaris


Sol·licitud i documentació

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar la sol·licitud electrònica. La sol·licitud, segellada i signada per la direcció del centre, s'ha d'adreçar al Servei Territorial corresponent.
 


En líniaSol·licitud (Fora de termini)                                    Manual d'usuari per als centres -1931kb


A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Dos exemplars de la proposta del projecte.
 • Certificat de l’acta de la sessió del consell escolar on el centre hagi pres el compromís de dur a terme el projecte pedagògic presentat i la previsió inicial de la destinació de l’assignació econòmica prevista. Aquest certificat serà expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del/de la president/a del consell escolar.
 • Compromís escrit del director o de la directora del centre educatiu i del professorat implicat conforme es garantirà la continuïtat durant els dos cursos acadèmics de durada del projecte.
 • Certificat del director/a del centre educatiu, amb la relació del professorat implicat en el projecte que té un nivell mínim acreditat de competència equivalent al certificat d’aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes amb nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (excepte el professorat de llengües estrangeres).
 • Pla d’actuacions i calendari previst pel desplegament de les accions del projecte, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu. En el cas de les ZER, o d’altres xarxes de centres educatius que participin conjuntament, s’haurà de preveure la coordinació dels centres educatius participants que presentin un projecte comú i el vistiplau de les direccions, que inclogui la breu relació d’actuacions que es duran a terme conjuntament.
   

 

Pagament

Es fa efectiu en dos lliuraments:

 • el primer, del 70% de la quantitat concedida, un cop resolta la convocatòria i sense necessitat de presentar garantia, ateses les característiques del beneficiari.
 •  el segon, per la resta de l’import concedit, prèvia presentació de la documentació justificativa de la totalitat de la despesa realitzada i pagada, vinculada a la realització del projecte seleccionat.

 

Justificació econòmica

Els centres han de justificar l’aplicació de la quantitat rebuda per al projecte seleccionat davant la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, mitjançant els serveis territorials, amb indicació que s’han realitzat les actuacions, que s’han complert els requisits exigits i que l’import rebut s’ha destinat a les actuacions per a les quals s’ha concedit.

A la justificació s'hi ha d'ajuntar la documentació següent:

 • Certificat del/de la directora/a del centre conforme la subvenció ha estat enregistrada a la comptabilitat del centre.
 • Informe-memòria del titular del centre segons el qual la subvenció atorgada s’ha destinat a la finalitat per a la qual s’ha concedit, que reflecteixi les actuacions dutes a terme que hagin generat les despeses.
 • Relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s’especifiquin per a cadascuna: el NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.

Els centres han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d’Ensenyament, els documents de suport de la justificació de les subvencions.

Termini de justificació: abans del 15 de desembre de 2012

 

Memòria

Els centres educatius seleccionats hauran de presentar la memòria global amb l’informe final de les activitats realitzades.

Termini de justificació: abans del 30 de setembre de 2014

 

Normativa

ORDRE ENS/102/2012, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals per a la selecció de projectes de centres educatius públics i privats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), en el marc d'un projecte lingüístic plurilingüe, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats