Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials. Curs 2016-2017

Aquestes subvencions tenen com a finalitat finançar la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats durant el curs escolar 2016-2017. Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'estableixen a l'Ordre ENS/196/2016 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

 

Resum del procediment Termini Documentació
Publicació de la convocatòria 24 d'agost de 2016 Resolució ENS/1985/2016
Presentació de sol·licituds del 25 d'agost al 6 de setembre de 2016 --
Resolució d'atorgament 28 de febrer de 2017
Resolució ENS/349/2017
Justificació econòmica fins al 30 de setembre de 2017 Memòria

 

 

Requisits 

Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres privats amb concert educatiu per als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària, i/o d’educació secundària obligatòria que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials acreditades mitjançant el corresponent dictamen d’escolarització.

Els centres que sol·licitin l’ajut han de complir els requisits i condicions que estableix la base  3.1 de l'Ordre ENS/196/2016.

 

Sol·licitud

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar la sol·licitud i l'han de presentar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i condicions establerts a la base 3.1 de l'Ordre ENS/196/2016.


Sol·licitud - 630kb

Termini de presentació: tancat
                 

 
 


Resolució d'atorgament

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, i en qualsevol cas durant l'any 2017.

La resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.


 

Obligacions dels centres beneficiaris

A més de les obligacions que estableix la base 10.2 de l'Ordre ENS/196/2016, l’obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l’obligació de contractar personal per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials i no repercutir aquest cost en les famílies.

 

Justificació

Els centres beneficiaris han de justificar l’aplicació de l’import atorgat en concepte de subvenció, mitjançant l’aportació d’una memòria explicativa on hi consti:

 • Nombre d’alumnes atesos que s’han beneficiat de la subvenció.
 • Certificat del titular del centre conforme la subvenció concedida s’ha destinat íntegrament a l’objecte de la subvenció.
 • Relació detallada, ordenada, sumada i signada de totes les despeses objecte de la subvenció on s’hi especifiqui quina part de la jornada del personal contractat es destinada a atendre l’objecte de la subvenció.
  Aquesta relació ha d’anar acompanyada de:
  - Nòmines, documents de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2) o factures acreditatives de la contractació de personal amb document bancari acreditatiu del pagament.
  - Contracte de treball, o del contracte de serveis, si escau, que acrediti la contractació del personal.
  Aquesta documentació aportada pot ser original, fotocòpia compulsada o emesa per mitjans electrònics.
 • Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.


Termini de justificació: fins al 30 de setembre de 2017

 

Pagament 

L’import de la subvenció es farà efectiu, en un únic pagament, un cop les entitats beneficiaries hagin presentat correctament la justificació de tot l’import atorgat.

 

Normativa

Ordre ENS/196/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució ENS/349/2017, de 22 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució ENS/1985/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2016-2017.

 

Unitat responsable

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats