Menú d'eines

Cercador

20 de setembre de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals per entrar a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018, amb la finalitat de de donar-los suport per a fer:

  • projectes de moblitat per tal que els alumnes facin pràctiques en empreses d'altres països,
  • projectes de mobilitat adreçats a professorat i
  • projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i
  • projectes de reconeixement d'estudis (ECVET)
     
Resum del procediment Termini Documentació

Presentació de sol·licituds

del 21 de juliol al 19 de setembre de 2017 Sol·licitud

Resolució

-- ---

 
 

Requisits 

 Poden formar part del Programa  els centres educatius de Catalunya que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments professionals
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Cal adjuntar-hi la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 


Sol·licitud -  46kb 

Termini de presentació: del 21 de juliol al 19 de setembre de 2017

 

 

Els criteris de selecció d'aquesta convocatòria es recullen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre.

 

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria. 

 

Normativa i relació de centres que hi participen

Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Relació dels centres seleccionats a l’empara de la Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017, (DOGC núm. 7138, de 9.6.2016).

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats