Menú d'eines

Cercador

21 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals per entrar a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018, amb la finalitat de de donar-los suport per a fer:

  • projectes de moblitat per tal que els alumnes facin pràctiques en empreses d'altres països,
  • projectes de mobilitat adreçats a professorat i
  • projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i
  • projectes de reconeixement d'estudis (ECVET)
     
Resum del procediment Termini Documentació

Presentació de sol·licituds

del 21 de juliol al 19 de setembre de 2017 Sol·licitud
Resolució 24 d'octubre de 2017 Resolució

 
 

Requisits 

 Poden formar part del Programa  els centres educatius de Catalunya que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments professionals
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo 

 

Sol·licitud

El titular pot demanar la inclusió del centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Cal adjuntar-hi la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 


Sol·licitud -  46kb 

Termini de presentació: del 21 de juliol al 19 de setembre de 2017

 

 

Els criteris de selecció d'aquesta convocatòria es recullen a l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre.

 

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria. 

 

Normativa i relació de centres que hi participen

Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Relació dels centres seleccionats a l’empara de la Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017, (DOGC núm. 7138, de 9.6.2016).

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats