Menú d'eines

Cercador

25 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa Erasmus+

El Departament d'Ensenyament obre convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial els centres que han realitzat actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea, durant el curs 2016-2017.

 

Les actuacions que es poden reconèixer han de ser una o més de les següents:

 • Estades de mobilitat d’alumnat per a realitzar pràctiques curriculars en empreses o entitats de l’estranger.
 • Estades de mobilitat d’estudi d’alumnat en centres o entitats de l’estranger amb valor curricular en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.
 • Estades de mobilitat de professorat en empreses, centres o entitats de l’estranger.
 • Participació en projectes de cooperació europea o internacional relacionats amb els ensenyaments de formació professional i de règim especial. 

 

Sol·licitud

Un cop finalitzat el curs escolar 2016-2017, el titular pot demanar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant una sol·licitud adreçada a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 


Sol·licitud -  46kb 

Termini de presentació: del 21 de juliol al 19 de setembre de 2017

 

 

Per a cadascuna de les actuacions previstes, cal adjuntar la informació i la documentació acreditativa que es detalla a la sol·licitud, segons el marc en què es dugui a terme la mobilitat, d'acord amb les taules següents:

 

Projectes de mobilitat d’alumnes i professors 

 

 Codi Marc d’actuació  Informació i documentació
a b c d e
 M1 Mobilitat dins del programa Erasmus+
 
 
 Mobilitat via directa SEPIE   Tic  Tic  Tic    
 M2  Mobilitat dins de projectes de consorci del Departament d’Ensenyament  Tic  Tic      
 M3  Mobilitat dins de qualsevol altre projecte de consorci Erasmus+  Tic    Tic  Tic  
 M4  Mobilitat d’iniciativa directa del centre, amb finançament propi/privat  Tic    Tic    
 M5  Mobilitat amb qualsevol altre tipus de finançament i en el marc d’altres programes i/o iniciatives fora d’Erasmus+  Tic    Tic    Tic

 

 1. Dades de la persona coordinadora de mobilitat. Només s’hi pot designar una persona per centre.
 2. Nom i codi del projecte Erasmus+.
 3. Evidències que el centre consideri oportunes pel que fa a la seva participació i a la realització d’alguna/es activitat/s de mobilitat dins del projecte esmentat:
  - En el cas d’estades de pràctiques d’alumnes: conveni qBID i/o acord d’aprenentatge i/o certificat de l’empresa/entitat d’acollida, etc. És molt important que els períodes de pràctiques d’alumnes en empreses o entitats estrangeres estiguin registrats en la plataforma de gestió de la formació pràctica en centre de treball (qBID) del Departament d’Ensenyament.
  - En el cas d’estades d’estudi d’alumnes: acord interinstitucional entre centre d’origen i centre d’acollida i/o acord de formació, etc.
  - En el cas d’estades de professorat per a formació o per a docència: acord de mobilitat signat pel centre d’origen, centre d’acollida i formador/a, i/o certificat del centre d’acollida amb les dades de l’activitat.
 4. Codi del projecte Erasmus+ i dades del centre/institució que consta com a beneficiari/promotor/coordinador del projecte de consorci.
 5. Nom del programa i/o iniciativa en què s’ha dut a terme la mobilitat, i nom o codi de projecte si s’escau.
   

 

Projectes de cooperació europea o internacional en l’àmbit dels ensenyaments professionals

 

 Codi Marc d’actuació  Informació i documentació
a b c  d
 C1  Projecte dins del programa Erasmus+  Tic  Tic  Tic  
 C2  Projecte d’iniciativa directa del centre, amb finançament propi/privat  Tic    Tic   
 C3  Projecte amb qualsevol altre tipus de finançament i en el marc d’altres programes i/o iniciatives fora d’Erasmus+  Tic    Tic   Tic

  

 1. Relació amb les dades de les persones que han participat directament en el projecte.
 2. Nom i/o codi del projecte Erasmus+.
 3. Evidències que el centre consideri oportunes pel que fa a la seva participació i a la realització d’alguna/es activitat/s de mobilitat dins del projecte esmentat.
  Exemples d’evidències poden ser el conveni de concessió d’ajuts i/o subvenció, memòria descriptiva del projecte lliurat a l’entitat gestora dels ajuts concedits, documentació de liquidació econòmica i tancament de projecte, etc.
 4. Nom del programa i/o iniciativa en què s’ha dut a terme la mobilitat, i nom o codi de projecte si s’escau.

 

 

Procediment de certificació

Per certificar d’aquestes activitats d’innovació a les persones participants en els projectes esmentats, s’aplicarà el que estableix l’annex 2 de la Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

Aquesta certificació es farà mitjançant l’aplicació de gestió d’activitats d’innovació (AGAI).

 

Normativa

Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Resolució ENS/1720/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial els centres que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2016-2017.

Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats