Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

El Departament d'Ensenyament convoca un concurs públic per concedir estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu dels professors, durant el curs 2017-2018. La durada de les estades és d’entre dues i quatre setmanes.

 

Procediment i calendari

 

Resum del procediment

Termini

 Inscripció i tramesa de documentació complementària

 del 16 al 29 de gener de 2018

 Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos

 --

 Presentació de reclamacions a la llista provisional

 deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicacióde la llista provisional

 Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

 --

 

 

Requisits

Poden sol·licitar aquestes estades els professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional; els professors interins dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament; els professors dels centres educatius públics dels ens locals, i els professors dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics sempre que compleixin els requisits que preveu l’article 7 de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Inscripció i sol·licitud

Hi ha dues modalitats d'estades formatives:

  • Modalitat individual: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 0002060600 Estades formatives tipus B, modalitat individual. Un cop realitzada la inscripció, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo, juntament amb el resguard de la inscripció realitzada (pdf o captura de pantalla), a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant tramesa o petició genèrica.
     
  • Modalitat de grup: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 0002070600 Estades formatives tipus B, modalitat de grup. En aquest cas es necessita disposar, prèviament, d’un codi de grup, que es pot demanar per telèfon a l'extensió 3218 o per correu electrònic, a l’adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat.
    Un cop fet la inscripció a l’activitat, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo, juntament amb el resguard de la inscripció realitzada (pdf o captura de pantalla), a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant tramesa o petició genèrica.

Tant en la modalitat individual, com en la modalitat en grup, cal presentar la documentació que acrediti que es compleixen els requisits que estableixen els articles 5 i 7 de l’Ordre Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre. No s'entendrà formalitzada la sol·licitud si no s'ha fet arribar la documentació dins del termini previst.

 

 

  • Termini d'inscripció i sol·licitud: del 16 al 29 de gener de 2018

 

 

 

Tramesa de la documentació al Departament

El formulari d'informació complementària a la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent, s'han d'enviar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.

 

Resolució i publicació de llistes

L’adjudicació de les estades es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de la Resolució ENS/10/2018.

Tindran prioritat les estades relatives al desenvolupament o implantació de la formació en alternança que es facin en empreses o entitats amb conveni per impartir aquesta modalitat.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció i valoració farà pública la llista
provisional de candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos. Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas dels exclosos, en què es farà constar el motiu d’exclusió.

Es podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. Les reclamacions que s'hagin presentat s’estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprovarà la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses.

 

Normativa

Resolució ENS/10/2018, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Data d'actualització: 15 de gener de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats