Menú d'eines

Cercador

24 de novembre de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

El Departament d'Ensenyament convoca un concurs públic per concedir estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu dels professors, durant el curs 2016-2017. La durada de les estades és d’entre dues i quatre setmanes.

 

Procediment i calendari

 

Resum del procediment Termini Documentació
Termini de presentació de sol·licituds  del 10 al 27 de gener de 2017 Sol·licitud (modalitat individual)
Sol·licitud (modalitat de grup)
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos  -- eTauler
Termini de presentació de reclamacions a la llista provisional  deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicacióde la llista provisional  --
Publicació de la llista definitiva  -- eTauler

 

Requisits

Poden sol·licitar aquestes estades els professors dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, sempre que compleixin els requisits que preveu l’article 7 de l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Sol·licitud

Hi ha dues modalitats d'estades formatives:

Tant en la modalitat individual com en la modalitat en grup cal enviar, a l’adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat,  la documentació en format electrònic que acrediti que es compleixen els requisits que estableixen els articles 5 i 7 de l’Ordre Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre.

 

 

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 10 al 27 de gener de 2017

 

 

 

Resolució

L’adjudicació de les estades es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de la Resolució ENS/3000/2016.

Tindran prioritat les estades relatives al desenvolupament o implantació de la formació en alternança que es facin en empreses o entitats amb conveni per impartir aquesta modalitat.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció i valoració farà pública la llista provisional de candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos. Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas dels exclosos, en què es farà constar el motiu d’exclusió.

Es podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. Les reclamacions que s'hagin presentat s’estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprovarà la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses.

 

Normativa

Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

Resolució ENS/3000/2016, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats