Menú d'eines

Cercador

21 d'abril de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals (2018-2019)

MobilitatAquesta convocatòria té com a objecte la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, perquè alumnes i professors d’ensenyaments professionals facin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs acadèmic 2018-2019.


Es preveuen tres modalitats d’estades formatives:

 • Modalitat de pràctiques adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge corresponents a una part o a la totalitat del mòdul que desplega la formació pràctica en centres de treball (FPCT).
 • Modalitat d’estudi adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge d’una o més unitats formatives de mòduls diferents al que desplega la formació pràctica en centres de treball. 
 • Modalitat adreçada als professors. Estades formatives dirigides únicament als professors de cicles formatius de formació professional inicial, per participar en qualsevol de les dues accions següents:
  - Acció 1: La formació dual a Europa
  - Acció 2: L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera en la formació professional
   
Resum del procediment Termini Documentació
Presentació d'avantprojectes  del 22 de novembre a l'11 de desembre de 2017 sol·licitud 
Publicació de la llista d'avantprojectes
 19 de febrer de 2018  llista d'avantprojectes
Presentació de projectes  del 29 de maig al 19 de juny de 2018 Sol·licitud
Proposta de projecte 
Fitxa d'estada formativa d'alumnes
Fitxa d'estada formativa de professors
Resolució llista d'estades d'alumnes modificada: 20 de novembre de 2018 Resolució
llista d'estades de professors: 27 de novembre de 2018  Resolució

 
 

Requisits 

Poden presentar projectes els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen cicles formatius de formació professional inicial, cicles d’ensenyaments esportius, cicles d’arts plàstiques i disseny, i comptin amb alumnes en aquests ensenyaments o professors de formació professional inicial que vulguin fer estades en empreses, entitats o centres educatius d’altres països, i que tinguin coneixements d'un nivell adequat de conversa d’anglès o de l’idioma del país on es durà a terme l’activitat.

Aquestes estades formatives s’han de dur a terme durant el curs acadèmic 2018-2019 i han de reunir els requisits següents: 
 

Modalitat de pràctiques adreçada als alumnes

 • S’han de dur a terme en empreses o entitats d’altres països, preferentment de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adequats al perfil professional dels alumnes participants.
 • Han de tenir una durada mínima de dues setmanes (12 dies) i una durada màxima segons el que preveu l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball. No obstant això, per tal que les estades siguin el més significatives possible, es recomana que el mínim no sigui inferior a un mes (30 dies), en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau mitjà, ni inferior a dos mesos (61 dies), en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau superior.
   

Modalitat d’estudi adreçada als alumnes 

 • S’han de dur a terme en entitats o centres educatius d’altres països, preferentment de la Unió Europea, amb els quals el centre català hagi establert prèviament un acord de formació.
 • Han de tenir una durada mínima d’una setmana (5 dies) i una durada màxima de sis mesos. No obstant això, per tal que siguin el més significatives possible, es recomana dur a terme estades de més llarga durada del mínim establert.
 • Segons el cas, aquestes estades han d’aplicar principis plantejats per ECTS o complir amb el que estableix la Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig.
   

Modalitat adreçada als professors

 • Es duran a terme en empreses, entitats o centres educatius d’altres països, preferentment de la Unió Europea, que prèviament hagin acordat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial un programa d’activitats adequat als objectius previstos.
 • Els professors que participen en l’acció 1 i 2 han de pertànyer a especialitats d’ensenyaments professionals; en el cas de l’acció 1, també hi poden participar els professors que formen part de l’equip directiu el curs 2017-2018, encara que no pertanyin a cap especialitat d’ensenyaments professionals.
 • En qualsevol cas, els professors participants han de justificar la seva motivació en relació amb els objectius de l’estada. La direcció del centre, mitjançant la presentació del seu projecte en aquesta convocatòria, ha de donar el vistiplau a la participació dels professors proposats.
   

 

Tramesa de documentació

La documentació s'ha d'enviar al Departament d'Ensenyament mitjançant valisa electrònica que s'ha d'adreçar a Ferran Castrillo i ha d'incorporar a Jordi Torrell com a 'visualitzador'.

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper.


 

Fases de la convocatòria


1. Presentació d'avantprojectes

Els centres han de presentar un únic avantprojecte, que ha de recollir de manera unificada totes les estades formatives proposades.

La informació que han de contenir els avantprojectes i els criteris de selecció es recullen als annexos 1, 2 i 3 de la Resolució de convocatòria.  

 

2. Assessorament i de disseny de projectes

A partir de l’endemà de la publicació de la llista d'avantprojectes que s'han presentat, s’obre un període de 90 dies naturals en què el Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, assessorarà els centres educatius en relació amb el contingut de les estades formatives proposades, amb la finalitat que els centres puguin definir al màxim possible el disseny dels seus projectes.

 

3. Presentació i selecció de projectes

Les sol·licituds, amb la documentació adjunta requerida, s’han de presentar signades pel director o directora i s'han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant valisa electrònica.   


Sol·licitud de selecció de projecte
Proposta de projecte
Fitxa d'estada formativa d'alumnes
Fitxa d'estada formativa de professors

 • Termini de presentació: del 29 de maig al 19 de juny de 2018


Per a la selecció dels projectes, la comissió avaluadora tindrà en compte els criteris que es recullen als annexos 1, 2 i 3 de la Resolució de convocatòria.

Un cop finalitzat el termini de presentació de projectes, es comunicarà als centres sol·licitants la resolució de selecció en el termini màxim de 90 dies naturals
 

 
4. Execució dels projectes seleccionats

La selecció dels projectes s’emmarca en programes i iniciatives de la Unió Europea, com és el Programa Erasmus+ 2014-2020, el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i altres programes d’estades en empreses, entitats o centres educatius que puguin ser promoguts pel Departament d’Ensenyament.

La coordinació del projecte es considera activitat d’innovació, emmarcat en el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, a efectes del reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris.

Pel que fa a les estades de professors, ambdues accions (1 i 2) es faran durant el mes de juliol (prioritàriament durant la primera quinzena), l'organització i gestió de les quals anirà a càrrec de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Els professors participants obtindran un certificat de formació permanent del professorat.


5. Valoració de l'execució dels projectes

Els centres seleccionats, un cop finalitzada l’activitat, han de presentar, per a cadascuna de les estades formatives dels seus projectes, la documentació següent:

 • Estades formatives adreçades als alumnes
  - Memòria de l’activitat.
  - Certificats de les empreses, entitats o centres educatius d’acollida lliurats als alumnes i acreditatius de l'estada formativa.
   
 • Estades formatives adreçades als professors
  - Memòria de l’activitat, en els termes que es comunicaran a l’inici de l’estada.

Un cop finalitzades les estades, se'n podrà sotmetre una mostra a un contrast extern, per tal de verificar que s’han fet d’acord amb el que s'estableix al projecte i, si escau, detectar oportunitats de millora.

 

Resolució

El director o directora general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria.  

La selecció de projectes no comporta obligatòriament l’assignació de recursos econòmics. Els centres amb projectes seleccionats poden rebre recursos en funció de la puntuació obtinguda en la valoració i de l’ordre de barem, i sempre segons les disponibilitats pressupostàries i/o les possibles aportacions de la Unió Europea. L’assignació de recursos, si s’escau, es comunicarà als centres despres de la selecció de projectes.

 

Normativa

Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015)

Resolució per la qual es fa pública la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (27.11.2018)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (20.11.2018)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019 (16.10.2018)

Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat i professorat d’ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019.

Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7167, de 21.7.2016)

Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional (DOGC núm. 6631, de 27.5.2014)
 

 


Aquestes estades s'emmarquen en programes i iniciatives de la Unió Europea, com és el Programa Erasmus+ 2014-2020, el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i altres programes d’estades en empreses, entitats o centres educatius que puguin ser promoguts pel Departament d’Ensenyament.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats