Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives a l'estranger per a alumnes i professors d’ensenyaments professionals (2019-2020)

MobilitatAquesta convocatòria té com a objecte la selecció de projectes de mobilitat, de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, perquè alumnes i professors d’ensenyaments professionals facin estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs acadèmic 2019-2020.

 


Es preveuen tres modalitats d’estades formatives:

 • Modalitat de pràctiques adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge corresponents a una part o a la totalitat del mòdul que desplega la formació pràctica en centres de treball (FCT).
 • Modalitat d’estudi adreçada als alumnes. Estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge d’una o més unitats formatives de mòduls diferents al que desplega la formació pràctica en centres de treball. 
 • Modalitat adreçada als professors. Estades formatives dirigides únicament als professors de cicles formatius de formació professional inicial o de cicles d'arts plàstiques, per participar en les accions següents:
  - Acció 1: El sistema educatiu en alternança a Europa (cicles formatius d'FP incial)
  - Acció 2: Competències professionals pel desenvolupament d’activats d’ensenyament-aprenentatge en llengua anglesa (cicles formatius d'FP incial o cicles d'arts plàstiques) 

 

Llistes de projectes seleccionats

Modalitat adreçada als professors.

Resolució per la qual es modifica la Resolució de 2 de desembre de 2019, per la qual es fa pública la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que el professorat d'ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d'altres països durant el curs 2019-2020

Modalitat adreçada als alumnes

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que els alumnes d’ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2019-2020

 

Requisits 

Poden presentar projectes els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen cicles formatius de formació professional inicial, cicles d’ensenyaments esportius, cicles d’arts plàstiques i disseny, i comptin amb alumnes en aquests ensenyaments o professors de formació professional inicial o cicles d'arts plàstiques i disseny que vulguin fer estades en empreses, entitats o centres educatius d’altres països, i que tinguin coneixements d'un nivell adequat de conversa d’anglès o de l’idioma del país on es durà a terme l’activitat.

Aquestes estades formatives s’han de dur a terme durant el curs acadèmic 2019-2020 i han de reunir els requisits següents: 
 

Modalitat de pràctiques adreçada als alumnes

 • S’han de dur a terme en empreses o entitats d’altres països, preferentment de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adequats al perfil professional dels alumnes participants.
 • Han de tenir una durada mínima de dues setmanes (12 dies) i una durada màxima segons el que preveu l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball. No obstant això, per tal que les estades siguin el més significatives possible, es recomana que el mínim no sigui inferior a un mes (30 dies), en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau mitjà, ni inferior a dos mesos (61 dies), en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau superior.
   

Modalitat d’estudi adreçada als alumnes 

 • S’han de dur a terme en entitats o centres educatius d’altres països, preferentment de la Unió Europea, amb els quals el centre català hagi establert prèviament un acord de formació.
 • Han de tenir una durada mínima d’una setmana (5 dies) i una durada màxima de sis mesos. No obstant això, per tal que siguin el més significatives possible, es recomana dur a terme estades de més llarga durada del mínim establert.
 • Segons el cas, aquestes estades han d’aplicar principis plantejats per ECTS o complir amb el que estableix la Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig.
   

Modalitat adreçada als professors

 • Es duran a terme en empreses, entitats i/o centres educatius de la Unió Europea, que prèviament hagin acordat amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial un programa d’activitats adequat als objectius previstos.
 • És requisit que els centres formin part, durant el curs 2018-2019, del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, impulsat pel Departament d’Educació, segons la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre.
 • El centres que sol·liciten participar a l’Acció 1, seleccionen professors amb atribucions docents als cicles formatius o bé membres l’equip directiu del centre durant el curs 2018-2019. El centres que sol·liciten participar a l’Acció 2, seleccionen professors amb atribucions docents als cicles formatius excepte de l’especialitat de llengües estrangeres.
 • En qualsevol cas, els centres participants han de justificar la seva motivació, mecanismes de difusió i l’impacte previst en el centre en relació amb els objectius de l’estada. La direcció del centre, mitjançant la presentació del seu projecte en aquesta convocatòria, ha de donar el vistiplau i certificar els requisits i mèrits dels professors proposats.
   

 

Fases de la convocatòria

 

Sol·licitud d'accions de la formació professional

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).
 

Accés

 

 

3. Presentació i selecció de projectes

La proposta de projecte s'ha de presentar mitjançant l'aplicació de sol·licitud, on cal seleccionar el curs 2019-2020 i el tipus d’acció Programes i projectes, codi d’acció 307 - Projecte d'estades formatives en altres països. Cal descarregar la sol·licitud, emplenar-la i guardar-la, i adjuntar-la a l'aplicació quan s'hagi emplenat adientment (no s'admetran sol·licituds emplenades a mà i escanejades).

Cal adjuntar a la proposta la documentació següent:
Fitxa d'estada formativa d'alumnes (cal presentar-ne una per a cada estada)
Fitxa d'estada formativa de professors

Poden accedir a l’aplicació el director/a, secretari/ària i cap d’estudis, amb usuari d'ATRI (GICAR), o les persones en qui deleguin el permís (mitjançant l'aplicació GUAC).

 • Termini de presentació: del 21 de juny al 12 de juliol de 2019

Per a la selecció dels projectes, la comissió avaluadora tindrà en compte els criteris que es recullen als annexos 1 i 2 de les resolucions de convocatòria. 


4. Execució dels projectes seleccionats

La selecció dels projectes s’emmarca en programes i iniciatives de la Unió Europea, com és el Programa Erasmus+ 2014-2020, el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i altres programes d’estades en empreses, entitats o centres educatius que puguin ser promoguts pel Departament d’Educació.

La coordinació de projecte d’alumnat es considera activitat d’innovació, emmarcat en el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, a efectes del reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris.

Pel que fa a les estades de professors, ambdues accions (1 i 2) es faran durant el mes de juliol (prioritàriament durant la primera quinzena), l'organització i gestió de les quals anirà a càrrec de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Els professors participants obtindran un certificat de formació permanent del professorat.

 

5. Valoració de l'execució dels projectes

Els centres seleccionats, un cop finalitzada l’activitat, han de presentar, per a cadascuna de les estades formatives dels seus projectes, la documentació següent:

 • Estades formatives adreçades als alumnes
  - Memòria de l’activitat.
  - Certificats de les empreses, entitats o centres educatius d’acollida lliurats als alumnes i acreditatius de l'estada formativa.
   
 • Estades formatives adreçades als professors
  - Memòria de l’activitat, en els termes que es comunicaran a l’inici de l’estada i qualsevol altra documentació que sigui necessària segons el que estableixi el marc d’actuació en què es dugui a terme l’estada formativa.

Un cop finalitzades les estades, se'n podrà sotmetre una mostra a un contrast extern, per tal de verificar que s’han fet d’acord amb el que s'estableix al projecte i, si escau, detectar oportunitats de millora.

 

Resolució

El director o directora general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resoldrà aquesta convocatòria.

La selecció de projectes no comporta obligatòriament l’assignació de recursos econòmics. Els centres amb projectes seleccionats poden rebre recursos en funció de la puntuació obtinguda en la valoració i de l’ordre de barem, i sempre segons les disponibilitats pressupostàries i/o les possibles aportacions de la Unió Europea. L’assignació de recursos, si s’escau, es comunicarà als centres despres de la selecció de projectes.

 

Normativa

Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2019-2020

Resolució de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que professorat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2019-2020

Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015)

Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7167, de 21.7.2016)

Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016 (DOGC núm. 7007, de 27.11.2015)

Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d'ensenyaments de formació professional inicial d'arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional (DOGC núm. 6631, de 27.5.2014)
 

 


Aquestes estades s'emmarquen en programes i iniciatives de la Unió Europea, com és el Programa Erasmus+ 2014-2020, el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i altres programes d’estades en empreses, entitats o centres educatius que puguin ser promoguts pel Departament d’Ensenyament.

 

 

 Data d'actualització: 12 de desembre de 2019

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats