Menú d'eines

Cercador

21 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per a estades formatives en empreses o entitats d'altres països

MobilitatL’objecte d'aquestes subvencions és la realització d'estades formatives, per part dels alumnes que cursen ensenyaments professionals i ensenyaments artístics superiors, en empreses o entitats ubicades en altres països durant l'any 2014, d'acord amb les bases reguladores que aprova l'Ordre ENS/257/2014, de 25 de juliol. 

 


Aquestes estades s'inscriuen en el marc de les actuacions destinades a la millora i difusió de la Formació Professional finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

Resum del procediment Termini Documentació
Sol·licitud i documentació del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014 Sol·licitud d'inscripció
Projecte pedagògic i pressupost
Resolució de la convocatòria 8 d'octubre de 2014 Resolució
Justificació econòmica un mes des de la finalització de l'estada (no més tard del 15 de novembre de 2014) --

  

Requisits

Hi poden participar els centres educatius de titularitat privada i de titularitat municipal de Catalunya que tenen alumnes matriculats en cicles formatius de formació professional inicial, cicles d'ensenyaments esportius, cicles d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments professionals de dansa o ensenyaments artístics superiors, que vulguin realitzar estades en empreses o entitats d'altres països, i que tinguin coneixements a nivell de conversa d'anglès o de l'idioma del país on es durà a terme l'activitat.

Les estades han de reunir els requisits següents: 

 • S'han de dur a terme en empreses o entitats d'altres països, preferentment de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adaptats al perfil professional dels alumnes participants.
 • Han de tenir una durada mínima de 2 setmanes (13 nits) i una durada màxima que ha de coincidir amb la que estableix l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.
 • Poden ser individuals o en grup i, en qualsevol cas, han de formar part d'un projecte pedagògic presentat pel centre on estiguin matriculats els alumnes participants.
 • Han de tenir una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de possibles danys a tercers, la malaltia, accidents personals i invalidesa, l'assistència sanitària i repatriació dels alumnes i, si s'escau, dels professors que duen a terme les activitats de seguiment i d'avaluació de les estades formatives.

 

Procediment i calendari

Sol·licituds i documentació

Els centres interessats a participar en aquesta convocatòria han de formalitzar una sol·licitud, a la qual s'hi ha d'adjuntar el projecte pedagògic i el pressupost. Les sol·licituds, un cop signades per la direcció del centre, s'han d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.


Sol·licitud d'inscripció - 497kb 
Projecte pedagògic i pressupost - 259kb

Termini de presentació: del 12 d'agost al 12 de setembre de 2014 

 

També cal aportar la documentació següent: 

 • Escrit del director del centre català en què accepta el compromís de realitzar les activitats que comporta l'estada.
 • Compromís formal d'acceptació de les activitats que comporta l'acolliment dels alumnes i de l'organització del programa a desenvolupar, signat per la persona responsable de l'empresa o entitat estrangera, o del soci d'acollida que la proveeix.
 • Certificat del secretari del centre segons el qual el projecte d'estada ha estat autoritzat pel consell escolar del centre.
 • Dades bancàries del centre, amb indicació de l’entitat i el codi IBAN.
 • Compromís del director del centre pel que fa a la subscripció d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de possibles danys a tercers, i la malaltia, accidents personals i invalidesa, i l'assistència sanitària i repatriació dels alumnes i, si s'escau, dels professors que duran a terme les activitats de seguiment i avaluació.

 

Justificació

Els centres beneficiaris han d'acreditar davant la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,  que s'han realitzat les actuacions, que s'han complert els requisits exigits per obtenir la subvenció i que l'import de la subvenció s'ha destinat a les actuacions per a les quals s'ha concedit.

A la justificació s'ha d'incloure la documentació següent:

 • Un certificat d’aprovació dels comptes, signat pel director del centre, en què es facin constar els ingressos i les despeses de l'activitat, l'import de la subvenció concedida i la correcta aplicació dels fons a la finalitat subvencionada, i que l'import total de la quantitat rebuda i les despeses realitzades han estat degudament comptabilitzats en el pressupost del centre.
 • Una memòria (màxim 10 fulls) de l'activitat subvencionada, degudament signada pel director del centre, i que ha d'incloure:
  • Dades definitives de les empreses o entitats on s'han dut a terme les estades formatives i, si s'escau, del soci d'acollida que les proveeix.
  • Dades dels alumnes participants.
  • Autorització del pare, mare o tutor/a, en cas dels alumnes menors d'edat.
  • Calendari i pla d'activitats dut a terme al país d'acollida.
  • Valoració general de l'experiència.
 • En cas de reciprocitat, i si es disposa d'aquesta informació, caldrà incloure a més:
  • Dades dels alumnes estrangers participants.
  • Dades de les empreses a Catalunya on els participants estrangers faran o han fet les pràctiques.
 • Una relació numerada, sumada, datada i signada de les despeses realitzades, on s'especifiqui per a cadascuna d'aquestes: NIF, nom del creditor, concepte de la despesa, import, data de la factura i data de pagament.
 • Documents originals justificatius de les despeses de l’estada i del seu pagament, tant del viatge, allotjament, dietes (manutenció i transport intern), preparació lingüística i assegurances dels alumnes i, si s'escau, dels professors.
 • Fotocòpia dels certificats de les empreses o entitats d'acollida lliurats als alumnes i acreditatius de la seva estada.
 • Document justificatiu de la subscripció de la pòlissa d'assegurança.
   

Els centres educatius han de conservar durant quatre anys, a disposició del Departament d'Ensenyament, els documents de suport de la justificació de les subvencions.

Termini per presentar la justificació: un mes des de la finalització de l'estada (no més tard del 15 de novembre de 2014)
 

Pagament

Es realitzarà en un únic pagament, un cop s’hagi justificat correctament la subvenció d’acord amb el que estableixen les bases reguladores.

  

Normativa

Ordre ENS/257/2014, de 25 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o entitats d'altres països per part d'alumnes d'ensenyaments professionals i d'ensenyaments artístics superiors, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2014 (DOGC núm. 6683, de 11.8.2014)

Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.6.2002)
 

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats