Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

El Departament d'Educació convoca un concurs públic per concedir estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu dels professors, durant el curs 2019-2020. La durada de les estades és d’entre dues i quatre setmanes. 

 

Requisits

Poden sol·licitar aquestes estades els professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, i els professors interins dels centres educatius dependents del Departament, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Prestar serveis durant el curs en qüestió en els centres docents esmentats i estar impartint cicles formatius de formació professional durant el curs vigent. S'acreditarà mitjançant un certificat de la direcció del centre on la persona sol·licitant estigui exercint.
 • No tenir cap vincle laboral amb el sector a què pertany l'empresa o institució en la qual es faci l'estada. Es justificarà mitjançant una declaració de la persona sol·licitant.
 • Obtenir un mínim de 5 punts en el projecte de l'estada al qual es fa referència a l'apartat 1 de l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005.
 • Disposar de l'autorització de la direcció del centre docent on presta serveis per realitzar l'estada de formació.

 

Inscripció i sol·licitud

Hi ha dues modalitats d'estades formatives:

 • Modalitat individual: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 000EIN0600  Estades formatives tipus B, modalitat individual. Un cop realitzada la inscripció, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant valisa electrònica.
   
 • Modalitat de grup: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 000EGR0600 Estades formatives tipus B, modalitat de grup. El codi de grup són els darrers 4 dígits i la lletra del NIF de la persona que organitza el grup.
  Un cop feta la inscripció a l’activitat, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, mitjançant valisa electrònica.  

 

Tramesa de la documentació al Departament

Les persones interessades han de trametre la documentació d'inscripció i sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
 • els centres de titularitat de la Generalitat (que no són del Departament d'Ensenyament), mitjançant valisa electrònica (que s'ha d'enviar a José Méndez Valverde (al directori 'Departament d'Ensenyament (DOCENTS)') i ha d'incorporar a Vicente Guerrero Jiménez com a 'visualitzador' ).

 No s'entendrà formalitzada la sol·licitud si no s'ha fet arribar la documentació dins del termini previst. 

 • Termini d'inscripció i tramesa de documentació: del 7 de novembre al 6 de desembre de 2019. 

 

Resolució i publicació de llistes

L’adjudicació de les estades es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de la Resolució EDU/2801/2019.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció i valoració farà pública la llista provisional de candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos. Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas dels exclosos, en què es farà constar el motiu d’exclusió.

Es podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. Les reclamacions que s'hagin presentat s’estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprovarà la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses.

 

Normativa

Resolució EDU/2801/2019, de 30 d'octubre, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2019-2020.

Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Data d'actualització:  6 de novembre de 2019

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats