Menú d'eines

Cercador

19 de juny de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Estades formatives de tipus B en empreses i institucions per a professors d'FP

El Departament d'Ensenyament convoca un concurs públic per concedir estades de formació de tipus B en empreses i institucions, en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l’horari lectiu dels professors, durant el curs 2018-2019. La durada de les estades és d’entre dues i quatre setmanes. 

 

Requisits

Poden sol·licitar aquestes estades els professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, i els professors interins dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Prestar serveis durant el curs en qüestió en els centres docents esmentats i estar impartint cicles formatius de formació professional durant el curs vigent. S'acreditarà mitjançant un certificat de la direcció del centre on la persona sol·licitant estigui exercint.
 • No tenir cap vincle laboral amb el sector a què pertany l'empresa o institució en la qual es faci l'estada. Es justificarà mitjançant una declaració de la persona sol·licitant.
 • Obtenir un mínim de 5 punts en el projecte de l'estada al qual es fa referència a l'apartat 1 de l'annex 1 de l'Ordre EDC/458/2005.
 • Disposar de l'autorització de la direcció del centre docent on presta serveis per realitzar l'estada de formació.

 

Inscripció i sol·licitud

Hi ha dues modalitats d'estades formatives:

 • Modalitat individual: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 0002060600 Estades formatives tipus B, modalitat individual. Un cop realitzada la inscripció, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
   
 • Modalitat de grup: en primer lloc, cal que la persona interessada s'inscrigui a l'activitat formativa 0002070600 Estades formatives tipus B, modalitat de grup. En aquest cas es necessita disposar, prèviament, d’un codi de grup, que es pot demanar per telèfon a l'extensió 3218 o per correu electrònic, a l’adreça fpestades.ensenyament@gencat.cat.
  Un cop fet la inscripció a l’activitat, s’ha d’emplenar aquest formulari d'informació complementària a la sol·licitud i enviar-lo a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Tramesa de la documentació al Departament

Les persones interessades han de trametre la documentació d'inscripció i sol·licitud a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per les vies següents:

 • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
 • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica. 
 • els centres de titularitat de la Generalitat (que no són del Departament d'Ensenyament), mitjançant valisa electrònica (que s'ha d'enviar a José Méndez Valverde (al directori 'Departament d'Ensenyament (DOCENTS)') i ha d'incorporar a Francesc Farré Calpe com a 'visualitzador' ).

 No s'entendrà formalitzada la sol·licitud si no s'ha fet arribar la documentació dins del termini previst. 

 • Termini d'inscripció i tramesa de documentació: del 15 de setembre al 16 d'octubre de 2018

 

Resolució i publicació de llistes

L’adjudicació de les estades es farà d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de la Resolució ENS/2006/2018.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la comissió de selecció i valoració farà pública la llista provisional de candidats seleccionats, no seleccionats i exclosos. Hi constarà la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, excepte en el cas dels exclosos, en què es farà constar el motiu d’exclusió.

Es podran presentar reclamacions contra la llista provisional davant la comissió de selecció en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. Les reclamacions que s'hagin presentat s’estimaran o es desestimaran en la resolució del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprovarà la llista definitiva de persones candidates seleccionades, no seleccionades i excloses.

 

Normativa

Resolució ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019. 

Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

 

Data d'actualització: 14/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats