Menú d'eines

Cercador

14 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Atenció educativa domiciliària

Atenció educativaRequisits per a la sol·licitud: per que un alumne pugui sol·licitar aquest ajut ha d'estar matriculat en un ensenyament obligatori en un centre públic o concertat i patir una malaltia que l'impedeix d'assistir a classe durant més de 30 dies. 

 

 

Procediment

Pas 1. Sol·licitud i informe mèdic

Per sol·licitar l'atenció educativa domiciliària, els pares, mares o tutors legals dels alumnes han de presentar una sol·licitud al centre educatiu on està matriculat l'alumne, acompanyada d'un informe mèdic  amb la previsió del temps que l'alumne no podrà assistir al centre, així com el nom i cognoms del facultatiu que fa el seguiment de la malaltia i el número de col·legiat. Les famílies troben aquesta informació a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat.

Les sol·licituds es  poden presentar en qualsevol moment del curs escolar i les famílies poden sol·licitar que l'alumne o l'alumna pugui disposar d'un ordinador portàtil mentre duri l'atenció domiciliària, fent-ho constar en el full de sol·licitud.


Pas 2. Trametre la sol·licitud i l'informe als Serveis Territorials

El director o la directora del centre educatiu o el titular en el cas dels centres privats concertats ha de trametre la sol·licitud i l'informe mèdic als serveis territorials corresponents (ofici de tramesa), juntament amb una certificació del curs en què es troba escolaritzat l'alumne, i el nom del professor que tutelarà el procés d'aprenentatge durant el període en què no pugui assistir al centre.


Pas 3. El·laborar la proposta curricular
i seguiment de l'aprenentatge

L'equip docent, amb l'assessorament, si escau, de l'EAP, ha d'elaborar la proposta curricular a desenvolupar per l'alumne  durant el període de no assistència al centre. El professor que tutela el procés d'aprenentatge farà el seguiment de la seva evolució amb el professorat que l'atengui en el seu domicili i també, si és el cas, amb el que l'atengui en el centre hospitalari.

El docent que realitzi l'atenció domiciliària s'ha de coordinar amb el professor del centre que tutela el procés d'aprenentatge i, si convé, amb els docents del centre hospitalari, amb la finalitat de fer el seguiment de l'alumne.


Pas 4. Finalització o renovació de l'atenció domiciliària

L'atenció domiciliària finalitzarà quan l'alumne s'incorpori a les classes al centre on es trobi matriculat. Si no pot incorporar-se en la data prevista, cal trametre un nou informe mèdic en què es faci constar la previsió de temps que, segons el facultatiu que fa el seguiment de la malaltia, l'alumne encara no es pot incorporar al centre.

 

Normativa

Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d'Educació.

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats