Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per al finançament addicional dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. Curs 2016-2017

Aquesta subvenció té per objecte aportar recursos addicionals als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya en funció de les característiques socioeconòmiques de la zona i la tipologia de les famílies dels alumnes.

Aquest ajut supleix les aportacions que les famílies no poden fer per motius econòmics i finança actuacions que desenvolupa el centre, i que no són cobertes pel concert educatiu tal com són les activitats complementàries i els serveis i activitats escolars. L’àmbit temporal que abasta la subvenció correspon al curs escolar 2016-2017.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'estableixen a l'Ordre ENS/197/2016 per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.
 
 

Resum del procediment Termini Documentació
Publicació de la convocatòria  24 d'agost de 2016  Resolució ENS/1986/2016
Presentació de sol·licituds del 17 al 31 d'octubre de 2016 --
Resolució provisional 27 d'abril de 2017   eTauler
Presentació de reclamacions -- --
Resolució d'atorgament -- Resolució
Justificació econòmica fins al 30 de setembre de 2017  --

 

Requisits 

Poden sol·licitar aquestes subvencions els centres educatius de titularitat privada en els quals concorrin les circumstàncies següents:

  • tenir subscrit concert educatiu per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i/o educació especial.
  • tenir en el conjunt dels ensenyaments objecte de la subvenció un percentatge d'alumnes superior al 10% amb necesitats educatives específiques derviades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb resolució d'escolarització del director o directora dels serveis territorials.

Els centres que sol·licitin l'ajut també han de complir els requisits que estableix la base 3.1 de l'Ordre ENS/197/2016.

 

Sol·licitud

Els centres que vulguin demanar aquesta subvenció han de formalitzar la sol·licitud i presentar-la a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats. Aquesta sol·licitud conté els criteris de valoració i la declaració conforme es compleixen els requisits de la base 3.1 de l'Ordre ENS/197/2016.
 

 

Sol·licitud - 602kb

Termini de presentació: tancat

 

 

Resolució

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris establerts a la base 5 de l'Ordre ENS/197/2016.

La Subdirecció General de Centres Privats, com a òrgan instructor del procediment, formularà la proposta de resolució provisional que es notificarà als centres mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

>> Consulteu la proposta de resolució provisional

La subvenció s'entendrà acceptada, tàcitament, en el supòsit que el centre proposat com a beneficiari no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils.

La Direcció General de Centres Concertats i Centres privats, com a òrgan resolutori, formularà la resolució definitiva, que es notificarà mitjançant la seva publicació al DOGC i al Tauler electrònic.

>> Consulteu la resolució

 

Justificació 

Els centres beneficiaris han de justificar l’aplicació de l’import atorgat en concepte de subvenció, mitjançant l’aportació de la documentació detallada la base 12.2 de l'Ordre ENS/197/2016.

Termini per presentar la justificació: fins al 30 de setembre de 2017

 

Pagament

L'import de la subvenció es farà efectiu en dos pagaments:

  • el primer, corresponent a un 40% de l'import de la subvenció atorgada, es tramitarà un cop resolta la convocatòria.
  • el segon, corresponent al 60% restant, es tramitarà un cop els centres presentin la justificació de tot l'import atorgat.

 

Normativa

Resolució ENS/1170/2017, de 15 de maig, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides. 

Resolució ENS/1986/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2016-2017.

 

Unitat responsable

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats