Menú d'eines

Cercador

15 de novembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Subvencions per al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial. Curs 2016-2017

Aquestes subvencions tenen per objecte el finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres privats concertats d’educació especial, del període corresponent al curs escolar 2016-2017.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria s'estableixen a l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

 

Resum del procediment Termini Documentació
Publicació de la convocatòria 24 d'agost de 2016 Resolució ENS/1984/2016
Presentació de sol·licituds de l'1 al 15 de setembre de 2016 --
Resolució d'atorgament 6 de febrer de 2017
Resolució ENS/118/2017
Justificació econòmica durant el mes de març de 2017 --
durant el mes de setembre de 2017 --

  

 

Resolució d'atorgament

El director general de Centres Concertats i Centres Privats resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria, i en qualsevol cas durant l'any 2017.

La resolució es publicarà al DOGC i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

>> Consulteu la resolució

 

Obligacions dels centres beneficiaris

A més de les obligacions que estableix la base 10.2 de l'Ordre ENS/195/2016, l'obtenció de la subvenció comporta per al centre beneficiari l’obligació de repercutir la totalitat dels imports rebuts a les famílies amb alumnes escolaritzats, per finançar la prestació dels serveis de monitors de menjador, esbarjo i/o transport.

 

Justificació

Durant el mes de març de 2017, els centres beneficiaris han de presentar a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats una còpia de les nòmines i dels documents TC1 i TC2 des del mes de setembre de 2016 fins al mes de febrer de 2017, inclòs, del personal contractat o, si escau, del contracte subscrit amb l’empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com una còpia de les factures abonades a aquesta empresa fins a aquell mes. La documentació justificativa presentada pot ser original, fotocòpia compulsada o emesa amb mitjans electrònics.

En el supòsit que de la documentació presentada se’n desprengui l’existència d’indicis racionals d’impossibilitat de justificar la totalitat de la subvenció atorgada, es procedirà a la suspensió cautelar dels pagaments mensuals que correspongui.

Durant el mes de setembre de 2017, els centres beneficiaris han de presentar a la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats, una memòria, amb l'escrit de tramesa, on hi consti:

  • Certificat d’aprovació de comptes pel consell escolar del centre.
  • Declaració degudament signada pel titular del centre conforme la subvenció concedida s’ha destinat íntegrament a les activitats subvencionades.
  • Relació del personal que ha prestat aquests serveis, amb indicació del nom, la dedicació horària corresponent i el total íntegre retribuït, així com de l’entitat que té encomanada la realització del servei (centre educatiu, associació de mares i pares, etc.), on s’especifiqui si el servei es presta directament per aquesta entitat o si està contractat a una empresa de serveis.
  • Cost del servei, desglossat pels diferents conceptes que integren el cost total.
  • Import de la quota abonada mensualment per cada alumne per la prestació de cadascun dels serveis subvencionats.
  • Import de les quotes ingressades pel centre per la prestació de cadascun dels serveis subvencionats.

Aquesta memòria ha d’anar acompanyada d’una còpia de la documentació referent a les nòmines i als TC1 i TC2 des del mes de març de 2017 fins al mes d’agost de 2017, ambdós inclosos, del personal contractat o, si escau, del contracte subscrit amb l’empresa de serveis que presti els serveis subvencionats, així com d’una còpia de les factures abonades a aquesta empresa durant aquest període. La documentació justificativa presentada pot ser original, fotocòpia compulsada o emesa amb mitjans electrònics.

 

Pagament

L’import de la subvenció es farà efectiu en pagaments mensuals durant l’exercici 2017 un cop resolta la convocatòria, conjuntament amb el pagament de les despeses de funcionament del concert educatiu i a la mateixa domiciliació bancària. Atesa la naturalesa dels beneficiaris, no s’exigeixen garanties.

El pagament corresponent al mes d’agost es tramitarà un cop s’hagi justificat correctament tot l’import atorgat.

 

Normativa

Ordre ENS/195/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

Resolució ENS/118/2017, de 30 de gener, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

Resolució ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.

 

Unitat responsable

 

>> Tornar a la pàgina de Gestió d'ajuts i serveis

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats