Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Tramitació de títols

Fases de tramitació d'un títol acadèmic i actuacions a la RTA

1. Aprovació de les actes d’avaluació de final d’etapa i comprovació de l'alumnat que ha superat els estudis que donen lloc a l’obtenció del títol corresponent.

2. Exclusió dels alumnes que no tenen dret a obtenir el títol: suspès, trasllat, baixa... i revisió de les dades personals de les peticions de títols que se sol·licitaran. A la RTA: ”Esmena de dades”

3. Lliurament a l’alumne del “Resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat en educació secundària”, degudament segellat i signat per la persona responsable de la secretaria del centre, o del “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional: liquidació de taxa”. A la RTA: “Generació d’impresos”

4. Els alumnes de nivells no obligatoris han d’ingressar l’import de la taxa corresponent i tornar a la secretaria el resguard signat i segellat per La Caixa. Després hauran de formalitzar la “Sol·licitud de títol acadèmic i professional”.

5. Gravació informàtica de les sol·licituds de títols amb la confirmació dels graduats en educació secundària i la introducció de les dades corresponents a les sol·licituds dels títols que estan sotmesos a liquidació de taxes pels drets d’expedició. A la RTA: “Sol·licitud de títols”

6. Impressió de la relació definitiva de sol·licituds de títols. L'haurà de signar el director o directora del centre i s'arxivarà a secretaria. A la RTA: “Relació de sol·licituds”

7. Transmissió de les dades dels alumnes del centre al Registre de títols acadèmics per tal que s’expedeixin els títols corresponents. A la RTA: “Confirmar la relació”

8. Revisió periòdica de l’estat de la tramitació dels títols sol·licitats per tal de detectar possibles situacions errònies que no permetrien imprimir-los.  A la RTA: “Títols en tràmit”

9. Recollida dels títols impresos als serveis territorials del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona i revisió de les dades per tal de detectar omissions, errors o deficiències.

10. Sol·licitud de reimpressió dels titols defectuosos informant-ne el motiu i corregint-ne el defecte.

11. Registre dels títols correctes al llibre de registre de recepció i lliurament dels títols corresponents, emplenant la diligència que hi ha en el revers dels títols, la qual haurà de ser signada pel secretari o la secretària.

12. Notificació a les persones interessades que poden recollir el seu títol. I lliurament del títol a la persona interessada, o tercera persona degudament autoritzada, la qual haurà de comprovar les dades i signar el títol, si està d’acord amb el seu contingut. Si no ho està, s’abstindrà de signar i sol·licitarà al centre la reexpedició del títol amb les deficiències corregides.

13. Signatura de l’interessat en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols i retorn del resguard acreditatiu de la seva tramitació.

14. Arxiu a la secretaria dels resguards i autoritzacions i informació al Registre de títols de la data de lliurament del títol a la persona interessada. A la RTA: “Recepció / lliurament de títols”

15. Tramitació de duplicats en cas de qualsevol modificació de les dades de la persona interessada que consten al títol, així com en els casos de destrucció total o parcial o de títols malmesos o extraviats (Sol·licitud d'expedició de duplicat d'un títol acadèmic i professional no universitari). A la RTA: “Selecció d’alumnes”
 

Més informació

Instruccions d’abril de 2010 per a la tramitació administrativa dels títols -69kb

Informació per fer una devolució de taxa o com sol·licitar un duplicat, etc.

 

Normativa

Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4385, de 17.5.2005)

Decret 249/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Ensenyament les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'expedició de títols acadèmics i professionals no universitaris. (DOGC núm. 3998, de 29.10.2003)

Decret 60/1997, de 4 de març, de creació i regulació del Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2438, pàg. 8343, de 22.7.1997) (DOGC núm. 2352, de 17.3.1997)

Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 131, de 2.5.1995)

Registre de títols acadèmics

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats