Menú d'eines

Cercador

21 de juny de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació per a les proves d'accés a CF (centres d'adults)

A distànciaEls centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Ensenyament poden sol·licitar l'autorització per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els criteris establerts a la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny.

 

 

Sol·licitud o comunicació

Els centres interessats a impartir formació per a les proves d'accés n'han de sol·licitar l'autorització a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (model de sol·licitud).

Els centres que ja la imparteixen i volen modificar-ne l'oferta, ho han de comunicar, també, a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (model de comunicació).

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar al Departament per les vies següents:

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. 

  • Termini de presentació: del 14 al 27 de juny de 2018

 

Resolució

La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat n'emetrà resolució i publicarà, en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació del motiu o motius de la denegació.

 

Requisits de la formació

La formació per a les proves d'accés als cicles formatius ha de complir els requisits següents:

  • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, que tingui les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
  • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
  • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

Certificació de la formació

Els centres han de lliurar els certificats en què cal fer constar la qualificació i la informació mínima als alumnes que superin la formació, d'acord amb els models següents:

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Normativa

Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2018-2019 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018. 

Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats