Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació per a les proves d'accés a CF (centres d'adults)

A distànciaEls centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Educació poden sol·licitar l'autorització per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els criteris establerts a la Resolució EDU/1191/2019.

 

Relació de centres i aules de formació d'adults que impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2019-2020

Resolució per la qual es modifiquen l’annex 1 i l’annex 2 de la Resolució de 31 de juliol, per la qual es fa pública la relació actualitzada de centres i aules de formació d’adults que impartiran la formació per a les proves d’accés als cicles formatius el curs 2019-2020

 

Sol·licitud o comunicació

Els centres interessats a impartir formació per a les proves d'accés n'han de sol·licitar l'autorització a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital (model de sol·licitud).

Els centres que ja la imparteixen i volen modificar-ne l'oferta, ho han de comunicar, també, a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital (model de comunicació).

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar al Departament per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.  
     
  • Termini de presentació: durant la segona quinzena del mes de maig.

 

Resolució

La Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital n'emetrà resolució i publicarà, en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació del motiu o motius de la denegació.

 

Requisits de la formació

La formació per a les proves d'accés als cicles formatius ha de complir els requisits següents:

  • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, que tingui les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
  • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
  • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

Certificació de la formació

Els centres han de lliurar els certificats en què cal fer constar la qualificació i la informació mínima als alumnes que superin la formació, d'acord amb els models següents:

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Normativa

Resolució de 31 de juliol, per la qual es fa pública la relació actualitzada de centres i aules de formació d'adults que impartiran la formació per a les proves d'accés als cicles formatius el curs 2019-2020

Resolució EDU/1191/2019, de 2 de maig, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i s'estableix el procés d'autorització i modificació d'oferta d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació (DOGC núm. 7870, de 8.5.2019)

Resolució ENS/1770/2018, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i se'n defineix el procediment d'execució. (DOGC núm. 7671, de 25.07.2018)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006)

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats