Menú d'eines

Cercador

22 d'agost de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Formació per a les proves d'accés a CF (centres d'adults)

A distànciaEls centres de formació de persones adultes que no depenen del Departament d'Educació poden sol·licitar l'autorització per impartir o modificar l'oferta educativa per a la formació per a les proves d'accés als cicles formatius, d'acord amb els criteris establerts a la Resolució EDU/1191/2019.

 

 

Sol·licitud o comunicació

Els centres interessats a impartir formació per a les proves d'accés n'han de sol·licitar l'autorització a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital (model de sol·licitud).

Els centres que ja la imparteixen i volen modificar-ne l'oferta, ho han de comunicar, també, a la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital (model de comunicació).

Tant la sol·licitud com la comunicació s'han d'enviar al Departament per les vies següents:

  • els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT.
  • els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.  
     
  • Termini de presentació: durant la segona quinzena del mes de maig.

 

Resolució

La Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital n'emetrà resolució i publicarà, en el DOGC, la relació de sol·licituds, reconegudes i denegades, amb l'especificació del motiu o motius de la denegació.

 

Requisits de la formació

La formació per a les proves d'accés als cicles formatius ha de complir els requisits següents:

  • L'ha d'impartir personal que pertanyi als cossos docents, que tingui les titulacions universitàries de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, doctorat o el títol de grau corresponent, segons les necessitats.
  • La ràtio màxima formador/alumnes és d'1/35.
  • Les activitats formatives s'han de dur a terme almenys durant 4 dies a la setmana.

 

Certificació de la formació

Els centres han de lliurar els certificats en què cal fer constar la qualificació i la informació mínima als alumnes que superin la formació, d'acord amb els models següents:

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà
Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

 

Normativa

Resolució EDU/1191/2019, de 2 de maig, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius i s'estableix el procés d'autorització i modificació d'oferta d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Educació (DOGC núm. 7870, de 8.5.2019)

Resolució ENS/1770/2018, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny corresponents a l'any 2011 i se'n defineix el procediment d'execució. (DOGC núm. 7671, de 25.07.2018)

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost, per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006)

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats