Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Preinscripció (PAV)

preinscripció

Pas a pas del procediment

 

Pas 1. Planificar el procés de preinscripció d’acord amb la normativa

L’equip directiu ha d’organitzar tot el procés i ha de planificar:

 • Calendari intern del centre:
  Horari d’atenció al públic (consergeria i secretaria).
  Horari d’entrevistes personals de l’equip directiu.
  Previsió de data i hora de les sessions de treball per a les actuacions que ho requereixin (baremació, resolució de reclamacions...).
 • Documentació informativa del centre respecte de:
  Projecte educatiu per als centres públics i del caràcter propi per als privats.
  Adscripció del centre a altres centres per facilitar la continuïtat dels estudis.
  Criteris d’admissió de l’alumnat.
  Àrea de proximitat per cada ensenyament.
  Informació dels mitjans específics d’adaptació a les exigències que requereixen determinades discapacitats de l’alumnat.
  Informació de les activitats extraescolars o complementàries i dels serveis escolars que ofereixen, així com de les quotes corresponents i del seu caràcter voluntari i no lucratiu. També cal informar si es reben ajuts públics i subvencions.
 • Preveure espais a l’interior del centre per difondre la informació del centre i del procés de preinscripció.
 • Establir una persona de l’equip directiu com a referent per al procés de preinscripció.
 • Preveure que una persona controli que sempre hi hagi prou exemplars dels impresos de sol·licitud i de la resta de documentació que s’ha de lliurar.
 • Si el centre té escoles adscrites i es considera oportú, preveure fer actuacions conjuntes amb l’escola per tal de donar a conèixer el centre.


Pas 2. Elaborar la documentació
L’equip directiu ha de fer efectiu tot el que ha planificat en el punt anterior.


Pas 3. Reunions amb els tutors i/o equips docents
En aquestes reunions l’equip directiu ha de recollir la informació sobre el nombre d’alumnes de cada grup que es preveu que no assoliran els objectius del nivell/cicle i que hauran de repetir. També es pot recollir informació sobre les possibles baixes a final de curs.


Pas 4. Elaborar l’oferta
L’equip directiu concretarà l’oferta de places tenint en compte les places que li ha assignat el Departament i la informació recollida a les reunions del pas anterior.

(Si utilitzeu l’aplicació Preinscripció, admissió i vacants (PAV), la persona que determini l’equip directiu, sota la seva supervisió, hi introduirà la reserva accedint al menú Preinscripció > Reserva de places d’ensenyaments obligatoris o Reserva de places d’ensenyaments postobligatoris.)


Pas 5. Difondre la informació
L’equip directiu ha de col·locar en els espais reservats la informació següent:

 • Calendari de preinscripció.
 • Informació elaborada.
 • L’adreça i el telèfon de l’oficina municipal d’escolarització (OME), si escau.
 • Publicació de l’oferta de llocs escolars.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, podeu publicar el document de l’oferta, que es pot imprimir des de l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Llistats > Descàrrega de llistats generats.)

Recordeu d’enviar còpia d’aquesta informació a l’Ajuntament i a l’OME, si escau.


Pas 6. Formalitzar les sol·licituds
El personal que el director determini atendrà els ciutadans per formalitzar les sol·licituds.
 

Sol·licituds preemplenades informàticament

 • L’imprès de sol·licitud que presenta el ciutadà conté, a l’angle superior dret, el codi que permet al centre recuperar les dades que ha introduït el sol·licitant.
 • És convenient comprovar que les dades del formulari en paper es corresponen amb les que mostra l’aplicació informàtica. En cas de discrepància, les dades vàlides són les que estan signades pel ciutadà; per tant, caldrà fer les modificacions necessàries a l’aplicació informàtica, si s’escau.

Sol·licituds emplenades en paper

 • Recollir l’imprès de la sol·licitud, comprovant que estigui omplert correctament.

Per a totes les sol·licituds

 • Recomanar als sol·licitants que emplenin el camp de correu electrònic.
 • Recollir la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades i contrastar les còpies de la documentació amb els originals.
 • Enregistrar la sol·licitud al registre d’entrada i sortida de documents i fer constar les dades del registre a totes les còpies de la sol·licitud, especialment la que es lliura al ciutadà. La data del registre és la que determina si la sol·licitud es presenta dins o fora de termini.
   

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’introduir la sol·licitud a l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Alta de sol·licituds.)

Ensenyaments postobligatoris:
Document guia per calcular la qualificació mitjana als efectes d’incorporació a un cicle formatiu de grau mitjà i batxillerat

 

Pas 7. Baremar les sol·licituds
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, comprovarà que la documentació aportada és suficient per acreditar les circumstàncies al·legades i atorgarà el punts corresponents del barem.

Per al criteri de germans al centre:
Es considera que un germà està escolaritzat al centre quan està matriculat en qualsevol ensenyament autoritzat que el centre imparteix (inclòs el 1r cicle d’educació infantil) i hi assisteix, en el moment de la preinscripció. Els fills no comuns de parelles estables que formen una família reconstituïda i viuen en el nucli familiar es consideren germans a l’efecte d’aplicar aquest criteri. Més informació a l'apartat FAQ i material de suport.

Per al criteri de família nombrosa o monoparental:
La condició de família nombrosa i de família monoparental s’acrediten amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Benestar i Família. En el cas que no se’n disposi, s’ha d’aportar el certificat provisional que el mateix Departament expedeix quan el carnet està en tràmit.

Per al criteri de pares, tutors o germans exalumnes del centre:
En aquest criteri es consideren els casos següents:

 • En el cas de fusió, absorció, transformació o integració de centres, es comptabilitzarà aquest criteri si els familiars són exalumnes dels centres inicials.
 • En el cas de divisió o desagregació de centres, es comptabilitzarà aquest criteri si els familiars són exalumnes del centre inicial i demanen plaça en qualsevol dels centres resultants.
 • En el cas d’extinció d’un centre, els alumnes sol·licitants amb familiars exalumnes d’aquest centre no obtindran cap puntuació, malgrat que hi hagi un centre que custodiï la documentació del centre extingit.

En cap cas s’aplicarà aquest concepte quan el familiar és exalumne d’un centre adscrit al qual es demana plaça.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’introduir les sol·licituds a l’aplicació accedint al menú Preinscripció > Alta de sol·licituds, o si cal fer modificacions seleccioneu el menú Preinscripció > Consulta i modificació de sol·licituds i feu-hi els canvis corresponents.)


Pas 8. Elaborar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elaborarà la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem.

Abans de fer pública la llista és convenient de revisar la llista fent un mostreig.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’accedir a l’aplicació i seleccionar el menú Preinscripció > Llistats > Descàrrega de llistats generats, descarregar el PDF corresponent i imprimir-lo.)

 

Pas 9. Publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
L’equip directiu ha de col·locar en els espais reservats de l’interior del centre la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Recordeu que, en compliment de la llei de protecció de dades, no s’han de fer públiques al web del centre llistes amb dades d’alumnes.

 

Pas 10. Recollir i valorar les reclamacions
El personal que el director determini ha de recollir les reclamacions presentades. Poseu la data de presentació i el segell del centre en el document de la reclamació i en la còpia d’aquesta reclamació, que entregareu a la persona interessada com a justificant de la presentació.

L’equip directiu del centre, i si escau el consell escolar, ha de valorar la reclamació d’acord amb la normativa i la documentació presentada, i resoldre la reclamació.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’accedir a l’aplicació i seleccionar el menú Preinscripció -> Consulta i modificació de sol·licituds i introduir-hi les rectificacions corresponents.)


Pas 11. Elaborar la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elaborarà la llista de sol·licituds amb la puntuació corresponent de cada criteri del barem.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’accedir a l’aplicació i seleccionar el menú Preinscripció > Llistats > Descàrrega de llistats generats, descarregar el PDF corresponent i imprimir-lo.)


Pas 12. Publicar la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva
L’equip directiu ha de col·locar en els espais reservats de l’interior del centre la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva.


Pas 13. Elaborar i difondre l’oferta final

Si el Departament ha comunicat canvis en l’assignació de llocs escolars del centre, o hi ha canvis en la reserva de places, l’equip directiu concretarà l’oferta final.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV i la Inspecció ha autoritzat la modificació de l’oferta, la persona que determini l’equip directiu, sota la seva supervisió, introduirà la reserva accedint al menú Preinscripció > Reserva de places d’ensenyaments obligatoris o Reserva de places d’ensenyaments postobligatoris.)

L’ equip directiu ha de col·locar en els espais reservats l’oferta final.
 

Pas 14. Elaborar les llistes d’assignacions d’alumnes assignats, d’alumnes assignats a un altre centre i d’alumnes en llista d’espera
El personal de secretaria, amb la supervisió de l’equip directiu, elaborarà la llista d’alumnes admesos, la llista d’espera i, si escau, la llista d’alumnes preinscrits en el centre i assignats a un altre centre, a partir de les places disponibles, la puntuació definitiva del barem i els criteris de desempat.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, haureu d’accedir a l’aplicació i seleccionar el menú Preinscripció > Llistats > Descàrrega de llistats generats, descarregar el PDF corresponent i imprimir-lo.)


Pas 15. Publicar les llistes d’assignacions

L’equip directiu del centre ha de col·locar en els espais reservats de l’interior del centre les llistes d’alumnes admesos, d’alumnes en llista d’espera i, si escau, la llista d’alumnes preinscrits en el centre i assignats a un altre centre.


Pas 16. Valoració del procés
L’equip directiu, un cop acabat el procés de preinscripció, convocarà el consell escolar per valorar el procés de preinscripció i reflectir en l’acta que el procés s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent i, si escau, en farà constar les incidències produïdes.

Aquesta informació s’ha de fer arribar als serveis territorials.

(Si utilitzeu l’aplicació PAV, n’hi ha prou amb accedir a l’aplicació i seleccionar el menú Preinscripció > Llistats > Acta del Consell Escolar i fer referència que el procés de preinscripció s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent i, si escau, fer-hi constar les incidències produïdes, així com la referència a l’acta del consell escolar.)


Pas 17. Acollir l’alumnat assignat
L’equip directiu planificarà els actes, reunions i entrevistes que consideri necessaris per acollir els alumnes al centre.

 

Cal destacar que no es poden fer públiques llistes que continguin una relació de codis de sol·licituds i els noms dels sol·licitants. Consulteu les Recomanacions per als centres i serveis educatius a l'apartat Protecció de dades personals.

El sol·licitant pot consultar la seva puntuació provisional, puntuació definitiva i assignació a la pàgina web de preinscripció mitjançant el codi de sol·licitud i el número d’identificació de la persona que consta com a primer tutor de l’alumne.

En el cas que un ciutadà demani el codi de la seva sol·licitud al centre, se li facilitarà després de comprovar que és efectivament la persona que consta com a primer tutor en la sol·licitud.

Consulteu les Instruccions per fer efectiu el dret d'accés a les dades del procés de preinscripció i matrícula per part dels participants.

Trobareu més informació a l'apartat FAQ i material de suport.

 

Normativa

Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.

Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 

Aplicació: Preinscripció, admissió i vacants

Aplicació: Preinscripció
Per als centres d'adults i programes de formació i inserció

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats