Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova de quart d'ESO

avaluació ESOLa prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
 

 

Procediment i calendari

Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Actuacions


Del 18 al 29 de novembre de 2019

 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors
Del 3 al 13 de febrer de 2020
 • rebre i custodiar les proves
A partir del 10 de febrer de 2020
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 12 al 14 de febrer de 2020
 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents, baixes  i absències
12 i 13 de febrer de 2020
 • aplicar les proves
  - 12 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), matemàtiques i llengua catalana
  - 13 de febrer:cientificotecnològica, llengua castellana i, si s’escau, aranès
A partir del 20 d'abril de 2020
 • descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
Del 20 al 30 d'abril de 2020
 • accés dels centres a la plataforma per visualitzar les correccions
 • tramitar les reclamacions
A partir d'octubre
 • descarregar la informació de cada ítem

 

 

Assignació de centres a comissions

Consulteu la llista de centres educatius per serveis territorials
 

 

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de quart curs d’ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de realitzar aquesta prova. Tanmateix, el centre pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució EDU/2547/2019.

 • alumnes que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • alumnes que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

 

Per als alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies, el centre pot proposar que no realitzin la prova, o bé que facin alguna competència amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d'un pla individualitzat d'atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia podran realitzar cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals.


Descarregueu-vos el document amb la informació per a l'estudiant. 

 

Proves: horari i sistema de resposta

 Horari  

Dia

Horari

Proves

 
 Dimecres 12 de febrer de 2020

 
 

 de 9 a 10.15 h

 Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)

de 10.15 a 11.15 h

 Matemàtiques 

 d'11.15 a 11.45 h

 Descans

 d'11.15 a 12.45 h

 Llengua catalana

 Dijous 13 de febrer de 2020
 
 

 de 9 a 10.15 h

 Cientificotecnològica

de 10.15. a 11.15 h

 Llengua castellana

d'11.15 a 11.45 h

 Descans

de 11.45 a 12.45 h

 Aranès (a l’Aran)

 

Sistema de resposta

 

Cal tenir en compte que:

 • En les proves de català, castellà i aranès s’ha de fer la redacció a la part 2. La redacció no es comptabilitza per línies, sinó per paraules (un mínim de 125). Així mateix, les tres respostes obertes i la redacció s'han de contestar a la part 2.
   
 • En la prova de llengua estrangera, cal tenir present que només hi ha una redacció, que ha de contenir entre 80 i 95 paraules i que s’ha de fer a la part 2. Es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin a la part 1. La redacció s'ha de fer a la part 2.
   
 • En la prova de matemàtiques i en la prova cientificotecnològica hi ha quatre preguntes obertes, que s'han de contestar a la part 2.
   
 • Les preguntes de resposta oberta que estan convenientment indicades al quadern cal respondre a la part 2.
   

Per facilitar que els alumnes es familiaritzin amb el model, es poden utilitzar les proves d’altres cursos al web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.  

 

Comissions d'aplicació

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • President o presidenta: un inspector o inspectora d’educació.
 • Secretari o  secretària: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • Aplicadors externs: professors d’educació secundària obligatòria que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part d’ells exerceix també com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de fer la proposta dels alumnes que han de fer la prova i la dels professors que han d’aplicar-la i corregir-la.

 

Consultes i incidències

Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal adreçar-se al SAU.

Per a incidencies sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució EDU/2547/2019, de 3 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

 

Més informació

 

Data d'actualització: 4 de desembre de 2019

 

Avaluació de quart d'ESO

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats