Menú d'eines

Cercador

22 d'agost de 2019


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Prova de quart d'ESO

avaluació ESOLa prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
 

 

Procediment i calendari

Durant aquest procés els centres educatius han de fer diverses actuacions d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari

Actuacions

Del 19 al 30 de novembre de 2018
 • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament
 • assignar alumnes a grups
 • proposar professors aplicadors
Del 4 al 8 de febrer de 2019
 • rebre i custodiar les proves
A partir de l'11 de febrer de 2019
 
 • extreure les llistes de control dels alumnes per fer les proves
Del 12 al 15 de febrer de 2019
 • introduir les possibles incidències referides a l'assignació de codis contingents i absències
13 i 14 de febrer de 2019
 • aplicar les proves
  - 13 de febrer: llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), cientificotecnològica,i, si s’escau, aranès.
  - 14 de febrer: llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.
A partir del 24 d'abril de 2019
 • descarregar els informes de centre i els informes dels alumnes que s'han de lliurar a les famílies
Del 24 d'abril al 3 de maig de 2019
 • revisar els fulls de respostes obertes corregits manualment a la seu de la comissió
 • tramitar les reclamacions
Del 6 al 10 de maig de 2019
 • recollir els fulls de respostes obertes corregits manualment a la seu de la comissió
A partir la segona quinzena de setembre 
 • descarregar la informació de cada ítem, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre i de tot Catalunya

 

 

Alumnes que han de fer la prova

Els alumnes de quart curs d'ESO de tots els centres educatius tenen el dret i el deure de fer aquesta prova. No obstant això, el centre educatiu pot proposar les exempcions que s’estableixen a la Resolució ENS/2500/2018 en els casos següents:

 • Alumnes que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i que no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.
 • Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.
 • Alumnes que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

Per als alumnes que reuneixen alguna d’aquestes circumstàncies, el centre pot proposar que no realitzin la prova, o bé que facin alguna competència amb correcció interna o externa.

La correcció interna es recomana quan els alumnes tenen alguna discapacitat que els impedeix fer la prova en condicions ordinàries, però que poden fer-la en condicions adaptades. Es pot tenir així una valoració més qualitativa i que s’adapti a les seves circumstàncies.

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius que disposin d'un pla individualitzat d'atenció educativa.

A proposta del director del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva o visual, TDAH o dislèxia tindran 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves.
 

Descarregueu-vos el document amb la informació per a l'estudiant

 

 

Proves

 

Horari  

Dia

Horari

Proves

 
 Dimecres 13 de febrer de 2019

 
 
 de 9.00 a 10.15 h  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 de 10.15 a 11.30 h  Cientificotecnològica
 d'11.30 a 12 h  Descans
 de 12.00 a 13.00 h  Aranès (a l'Aran)
 Dijous 14 de febrer de 2019
 
 
 de 9.00 a 10.00 h  Llengua catalana
 de 10.00 a 11.00 h  Matemàtiques
 d'11.00 a 11.30 h  Descans
 de 11.30 a 12.30 h  Llengua castellana

 

Sistema de resposta

Cal tenir en compte que:

 • En les proves de català, castellà i aranès s’ha de fer la redacció al full de correcció manual. La redacció no es comptabilitza per línies, sinó per paraules (un mínim de 125). Així mateix, les tres respostes obertes i la redacció s'han de contestar en el full de correcció manual.
   
 • En la prova de llengua estrangera, cal tenir present que només hi ha una redacció, que ha de contenir entre 80 i 95 paraules i que s’ha de fer al full de correcció manual. Es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full per lectura òptica. La redacció s'ha de fer al full de correcció manual.
   
 • En la prova de matemàtiques i en la prova cientificotecnològica hi ha quatre preguntes obertes, que s'han de contestar al full de correcció manual.
   
 • Les preguntes de resposta oberta estan convenientment indicades tant al quadern com al full per lectura òptica.
   

Per facilitar que els alumnes es familiaritzin amb el model, es poden utilitzar les proves d’altres cursos, convenientment adaptades, que es trobaran al web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

  

Informe de resultats per a famílies d'alumnes amb procés de correcció interna

En aquesta taula es troben disponibles els criteris de correcció i el model d'informe per a les famílies, per tal que els puguin aplicar els professors encarregats de la correcció interna.
 

Criteris de correcció
Català, castellà i aranès - 1,3Mb
Matemàtiques - 442kb
Cientificotecnològica - 5,1Mb
Anglès - 278kb
Francès - 246kb
Alemany - 244kb
Informe per a les famílies
Model d'informe de correcció interna - 130kb

  

 

Comissions d'aplicació

Per aplicar les proves es constitueixen comissions que han d'exercir les seves funcions en els centres d'una unitat territorial determinada. Aquestes comissions estan formades per:

 • un president: un inspector d’educació.
 • un secretari: un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió.
 • aplicadors externs: professors d’educació secundària obligatòria que apliquen les proves en un centre diferent d’aquell on presten serveis. Una part dels professors també exerceix com a corrector.

Els directors són els responsables d'aplicar la prova en el seu centre i, en especial, de fer la proposta dels alumnes que han de fer la prova i la dels professors que han d’aplicar-la i corregir-la.

 

Assignació de centres a comissions

Serveis Territorials al Baix Llobregat -184kb
Serveis Territorials a Barcelona Comarques -191kb
Serveis Territorials a la Catalunya Central -169kb
Serveis Territorials a Girona -181kb
Serveis Territorials a Lleida -157kb
Serveis Territorials al Maresme Vallès Oriental -196kb
Serveis Territorials a Tarragona -169kb
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre -135kb
Serveis Territorials al Vallès Occidental -198kb
Consorci d'Educació de Barcelona -243kb 

 

Consultes i incidències

Per a consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnes o incidències diverses cal adreçar-se al SAU.

Per a incidencies sorgides durant el procés general de les proves cal d'adreçar-se al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu: prova_quarteso_csa.ensenyament@gencat.cat

Els presidents de les comissions han d'adreçar les consultes sobre temes relacionats amb la gestió de les comissions a la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació: inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 

Normativa

Resolució EDU/265/2019, d'11 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019. 

Resolució ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.

 

Més informació

 

Data d'actualització: 12/02/2019

Avaluació de quart d'ESO

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats