Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Programa Batxibac

BatxibacEl programa batxibac permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França, i superen una prova externa. 

>> Orientacions per a l’elaboració del currículum mixt batxillerat – baccalauréat (batxibac)

 
 

Requisits dels alumnes

Els alumnes que vulguin cursar el currículum mixt han d’acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant el certificat de nivell intermedi de les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o el diploma B1 del DELF Junior.

Si no s’aporta aquesta documentació, caldrà superar una prova de nivell en llengua francesa establerta pel centre batxibac sol·licitat.

L’objectiu és que els alumnes, en acabar l’etapa, hagin assolit, almenys, el nivell B2 en llengua francesa del Marc europeu de referència per a les llengües.

 

Sol·licitud

Els centres que vulguin impartir el currículum mixt han d'emplenar aquesta proposta de concreció del currículum i enviar-la a la direcció dels serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, per les vies següents:

A la proposta cal adjuntar-hi un informe en què constin:

  • la relació dels recursos de què disposa el centre per impartir aquests ensenyaments (amb la llista de professors i la seva continuïtat i compromís amb el programa) i una descripció, si escau, dels programes relacionats amb les llengües en què participa el centre.
  • els criteris d’admissió dels alumnes al programa.
  • les previsions del centre quant a una possible reserva de places de batxillerat per als alumnes de Batxibac. 

Termini de presentació: fins al 22 de febrer de 2019

 

Resolució

Els serveis territorials o, si s’escau, el Consorci d’Educació de Barcelona traslladaran la petició, amb la valoració corresponent, a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la qual, mitjançant una resolució, autoritzarà els centres que compleixin els requisits a impartir el currículum mixt.

Els centres autoritzats hauran de comunicar a la mateixa Direcció General, abans del 13 de setembre de 2019, la relació dels alumnes inscrits en el programa per al curs 2019-2020.

 

Normativa

Reial Decret 102/ 2010, de 5 de febrer, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat en centres docents espanyols. (BOE 62, de 12 de març de 2010).

Ordre EDU/2157/2010, de 30 de juliol, per la qual es regula el currículum mixt dels ensenyaments acollits a l’acord entre el Govern d’Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat en centres docents espanyols, així com els requisits per a la seva obtenció. (BOE 191, de 7 de agosto de 2010).

Resolució ENS/1269/2017, de 29 de maig, per la qual s'autoritza determinats centres educatius i es deixa sense efectes l'autorització d'un altre centre educatiu, per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Resolució ENS/1758/2016, de 12 de juliol, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Resolució de 4 de novembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació batxiller - baccalauréat corresponents al curs 2015-2016.

Resolució ENS/1219/2015, de 4 de juny, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Resolució EDU/3741/2010, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les instruccions que estableixen el procediment i els requisits per impartir el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i de baccalauréat.

 

Més informació

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats