Menú d'eines

Cercador

22 de març de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Avaluació diagnòstica d'ESO

Avaluació ESOEs convoca la prova d'avaluació diagnòstica d'ESO, centrada en les competències bàsiques del currículum. Aquesta prova, organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té caràcter orientador i formatiu per als centres. Avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del segon curs de l’ESO. 

Per tal de proporcionar als centres un instrument homogeni de mesura, l’elaboració de les proves i les pautes per a l’administració i la correcció són externes. Això no obstant, l’administració, la correcció i l’anàlisi de resultats de les proves són a càrrec dels equips docents dels centres.

 

Alumnes que han de fer la prova

Les proves s'administren als alumnes de tercer d'ESO. D'aquesta manera s'assegura que, en el moment de fer les proves, els alumnes hagin cursat íntegrament els aprenentatges previstos. 

El temps previst per a l’aplicació de cada una de les proves és d'una hora.

El centre decideix el dia o els dies concrets que es fan aquestes proves, dins de la quinzena prevista. Tots els grups han de fer la mateixa prova simultàniament.

 

Procediment i calendari

Durant aquest procés els centres educatius han d'accedir a l'aplicació informàtica per tal de realitzar diverses actuacions, d'acord amb el calendari següent:

 

Calendari Actuacions
A partir del 22 de setembre de 2014
  • verificar la càrrega d’alumnes que s’ha fet des de la base de dades del Departament.
  • fer l’assignació d’alumnes a grups.

Del 13 al 24 d’octubre
de 2014
 
  • descarregar les proves des de l’aplicació informàtica.
  • aplicar les proves

Del 13 d’octubre fins al 14 de novembre de 2014

  • introduir els resultats a l’aplicació informàtica.

A partir del 10 de novembre de 2014

  • descarregar els informes de grup i de centre.


 

Consultes i incidències

Totes les consultes sobre l'aplicació informàtica, llistes d'alumnat o incidències diverses s'han d'adreçar al SAU.

Les incidències sorgides durant el procés general de les proves s'han d'adreçar a adiagnostica_secundaria.ensenyament@gencat.cat.

 

Normativa

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.6.2007).

 

Més informació

 

Avaluació diagnòstica

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats