Menú d'eines

Cercador

25 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Proves d'avaluació

Prova d'avaluació de sisè de primària i de quart d'ESO

Per tal d’assegurar el correcte funcionament de l’aplicació informàtica d’avaluació, és molt important que el registre d’alumnes (RALC) es mantingui actualitzat durant tot el procés. Les altes i baixes dels registres de matrícules dels alumnes s’hauran de fer al RALC i el temps de sincronització amb l’aplicació informàtica d’avaluació serà de 4 hores. Qualsevol incidència relacionada amb el RALC, s’ha d’adreçar al SAU.

Llistat d'alumnes

Què es fa si apareixen alumnes duplicats en el llistat d’alumnes de l’aplicació informàtica?

S’ha de tramitar una incidència al SAU per a comprovar si l’alumne té dos identificadors al RALC. Un cop resolta la incidència, ja es podrà afegir l’alumne a la llista.

Què es fa amb els alumnes desconeguts que apareixen en el llistat d’alumnes?

En primer lloc, cal comprovar si l'alumnes té registrada una matrícula en el centre en estat d’alta al RALC. En cas afirmatiu, cal fer efectiva la baixa de la matrícula al RALC. En cas contrari, cal obrir una incidència al SAU.

Què passa si un alumne del centre no apareix al llistat de control d'alumnes?

Els dies d’administració de proves se li assignarà un codi contingent (vegeu més endavant la FAQ Què és un codi contingent?).

Exempcions

Quins alumnes de sisè de primària es consideren exempts? Poden fer les proves?

Es consideren exempts els alumnes amb NEE, els nouvinguts i aquells que, per malaltia prolongada, no puguin assistir al centre. Tots aquests alumnes poden fer les proves seguint un procés de correcció extern o intern, segons proposta del centre, supervisada per la Inspecció. També tenen la possibilitat de no fer la prova (exclòs). La consideració d'exclòs, correcció interna o correcció externa es pot aplicar a un mateix alumne en les diferents competències.

Es consideren alumnes de NEE els que tenen un pla individualitzat aprovat. Es consideren nouvinguts els alumnes estrangers que s’han incorporat en els dos darrers anys i no tenen un coneixement suficient d’alguna o de totes les llengües de la prova.

Quins alumnes de quart d'ESO es consideren exempts? Poden fer les proves?

  • Es consideren exempts els alumnes amb NEE, els nouvinguts i aquells que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre. Tots aquests alumnes poden fer les proves seguint un procés de correcció extern o intern, segons proposta del centre, supervisada per la Inspecció. També tenen la possibilitat de no fer la prova (exclòs). La consideració d'exclòs, correcció interna o correcció externa es pot aplicar a un mateix alumne en les diferents competències.
     
  • Es consideren alumnes de NEE els alumnes amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge.
     
  • Es consideren nouvinguts els alumnes estrangers que s’han incorporat en els dos darrers anys i no tenen un coneixement suficient d’alguna o de totes les llengües de la prova.

Cal recordar que les dades dels alumnes amb NEE s’han d'especificar, prèviament, a l’apartat NESE (necessitats específiques de suport educatiu) a RALC.

 

S'ha d’informar si un alumne té una discapacitat visual o auditiva, TDAH o dislèxia?

No cal informar de la discapacitat visual o auditiva d’un alumne atès que està recollida a l’aplicació informàtica, d’acord amb les dades del RALC. En cas de TDAH o de dislèxia, per poder marcar la casella corresponent en la secció Detall de l’alumne de l’aplicació informàtica, cal que al RALC s'hagi indicat que l’alumne té el motiu NESE: Alumnat amb trastorns de l’aprenentatge.

Si un alumne amb discapacitat auditiva no pot fer alguna de les preguntes de les proves, haurà de seguir un procés de correcció interna de tota la prova o bé quedar exclòs.

Els alumnes amb discapacitat visual o auditiva, TDAH o dislèxia podrà fer cadascuna de les proves amb 15 minuts addicionals. L’ONCE facilitarà els recursos necessaris, en coordinació amb el centre, perquè puguin fer les proves els alumnes amb discapacitat visual.

Què cal fer amb els alumnes de quart d'ESO del centre que es troben en una UEC?

Cal assignar-los a un grup classe i identificar-los com a alumnes d’UEC i després marcar-los com a exclosos en les diverses proves.

Si la seva UEC ho considera convenient, aquests alumnes podran fer les proves amb correcció interna. Cal comunicar-ho al Consell Superior d’Avaluació.

Absències

Què es fa amb els alumnes que falten al centre el dia de la prova?

Són alumnes absents.

  • Avaluació de quart d'ESO: els dies de les proves la direcció del centre informarà de l’absència a través de l’aplicació informàtica.
  • Avaluació de sisè d'educació primària: els dies de les proves la direcció del centre informarà de l’absència a través de l’aplicació informàtica.

Aplicadors - Correctors

Què han de fer els correctors per entrar a l’aplicació informàtica?

Els correctors de centres concertats o privats accedeixen amb l'usuari i la paraula de pas (rebuda per correu electrònic) quan, prèviament, els titulars dels centres els hagin identificat a través del GUAC (gestió d’usuaris d’altres centres).

Quants aplicadors s’han de proposar?

Avaluació de sisè d'educació primària: es poden proposar entre 1 i 5 professors, depenent del nombre de grups del centre, un dels quals ha de ser especialista en llengua anglesa o estar habilitat per impartir-la.

Avaluació de quart d'ESO: s’han de proposar 5 professors, un per a cada competència avaluada, però només podran ser assignats com a màxim tants aplicadors com grups de quart d’ESO tingui el centre d’origen.

El president de cada comissió ha de designar els correctors d’entre els aplicadors proposats.

Codis

Què és un codisec?

És un codi d’identificació que va associat a un alumne que fa les proves d’avaluació. Cada alumne té un codi i és el mateix per a tots els quaderns.

Què és un codi contingent?

És un codi d’identificació que s’assigna a un alumne que no apareix al llistat de control els dies d’administració de proves i que, per tant, no té codisec. Per introduir el codi contingent a l’aplicació informàtica, l’alumne ha d’estar donat d’alta al RALC.

Aquests codis contingents són amb la resta d’etiquetes de codis. Hi ha codis contingents per a cada grup classe. Cal tenir en compte que sempre s’ha de donar el mateix codi contingent al mateix alumne.

Els dies de les proves, la direcció del centre ha d'afegir l’alumne a l'aplicació informàtica i assignar-li el seu codi contingent. Si no l’afegeix, l’alumne no tindrà informe per a la família i l’informe de centre no incorporarà les dades d’aquest alumne.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats