Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Registre d'alumnes

Introducció al RALC

Què és el RALC i què conté?

El Registre d’alumnes és el registre únic en el qual s’inscriuen tots els alumnes matriculats als centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris, que realitzen la seva activitat a Catalunya.

El Registre està regulat per l’Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre de 2015.

Tot i que el Registre contindrà les dades acadèmiques i personals de l’alumne, en aquesta fase inicial només conté les dades identificatives de l'alumne amb un identificador únic i les dades escolars de la matrícula del curs 2015-2016. Consulteu totes les dades que inclou el RALC.

Quins alumnes es troben al RALC?

El RALC s’inicia amb les dades dels alumnes que al curs 2015-2016 estan cursant un dels ensenyaments següents.

Progressivament s’hi aniran incorporant la resta d'ensenyaments, i també la resta de dades acadèmiques.

Tots els centres han de fer servir el RALC?

El RALC és d’ús obligatori per a tots els centres de Catalunya, tant si els seus ensenyaments estan finançats amb fons públics com si no ho estan.

Com s’accedeix al RALC?

El RALC és una aplicació a la qual s’accedeix des de l'apartat Consulta del Registre d'alumnes (RALC) del portal de centre.

 

Què cal fer si no es pot accedir a l’aplicació (autenticació)?

Els centres privats o els centres públics no departamentals necessiten un usuari i una contrasenya específics, proporcionats pel GUAC, per accedir al RALC i al RALC-Migració. Si l’usuari ja està registrat i té problemes amb la contrasenya s’ha d’adreçar al portal del GUAC per regenerar-la.

Nota: Tots els centres privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics i part dels privats sense aquest finançament, ja disposen d’usuari i contrasenya GICAR proporcionats pel GUAC. Per a aquells que no en disposin, cal que la persona propietària del centre o autoritzada (mitjançant el poder notarial corresponent que ho acrediti) s’adreci personalment als seus Serveis Territorials per obtenir-los.

Funcionament del RALC

Centres privats sense ensenyaments finançats amb fons públics. Funcionament ordinari

 Tots els centres privats sense ensenyaments finançats amb fons públics han de registrar al RALC:

 • Nous alumnes
 • Noves matrícules
 • Baixes
 • Qualsevol modificació de les dades dels alumnes
 • Dades acadèmiques (nota del títol de batxillerat i dels cicles formatius).

Centres d’educació especial. Funcionament ordinari

Tots els centres d’educació especial han de registrar les matrícules dels seus alumnes, inclosos els alumnes que estan matriculats als:

 • programes de formació i inserció (PFI, antics PQPI)
 • els itineraris formatius específics (IFE)
 • plans de transició a la vida adulta (PTVA)

A més, com tots els centres, han de mantenir les dades actualitzades al RALC.

A banda d’aquesta tasca, han de registrar al RALC aquestes accions:

 • Nous alumnes
 • Noves matrícules
 • Baixes
 • Qualsevol modificació de les dades dels alumnes
 • Dades acadèmiques (nota del títol de batxillerat i dels cicles formatius).

És possible que un centre modifiqui les dades d’un alumne d’un altre centre?

Al RALC, els centres poden modificar les dades identificatives d’un registre de matrícula en estat alta d’un alumne del seu centre. Per tant, si un centre detecta que han estat modificades les dades d’un alumne seu, pot ser pels motius següents:

 • L’escolarització compartida: l’alumne comparteix la matrícula d’un mateix ensenyament i nivell amb un altre centre, que pot haver-ne modificat les dades.
 • La compatibilitat d’estudis: l’alumne està matriculat en dos o més ensenyaments diferents, però compatibles en dos centres diferents. Ambdós centres poden veure l’alumne i modificar-ne les dades.

Per quin motiu no es troba un alumne a la GEDAC?

Perquè estigui cursant un ensenyament que no està inclòs al RALC. Consulteu els ensenyaments que s’inclouen al RALC.

Què significa l’estat “Baixa. Gestionant documents de trasllat”?

Que un altre centre ha registrat una matrícula per a un alumne del vostre centre per al mateix ensenyament i nivell (i no es tracta d’una matrícula compartida), per la qual cosa l’estat de la matrícula en el vostre centre ha passat automàticament d’”Alta” a “Baixa. Gestionant documents de trasllat”.

Quan això passi, rebreu un missatge electrònic que ho indica. Si el canvi d’estat és correcte, heu de donar de baixa la matrícula definitivament, amb el motiu de baixa “trasllat de centre”. Si el canvi no és correcte, heu de contactar amb l’altre centre i demanar que la donin de baixa amb el motiu corresponent . Un cop l’altre centre ho hagi fet, la matrícula tornarà a tenir l’estat “Alta” automàticament.

Un centre privat, he de registrar al RALC un alumne nouvingut?

Només s’hi han de registrar els alumnes que no han estat registrats prèviament al RALC. Si l’alumne ja ha estat registrat en un altre centre (públic o privat) només cal donar-li d’alta una nova matrícula. 

El programa em retorna el missatge “Les dades identificatives de l’alumne s’han modificat més del permès” i no me les deixa modificar. Per què?

Quan es modifiquen dades de l’alumne, el programa comprova si els canvis realitzats superen el percentatge permès per l’aplicació. Si es considera que, amb els canvis introduïts, l’alumne s’ha modificat tant que ja és un alumne nou, el sistema retorna el missatge esmentat.

Cal obrir una incidència al SAU, adjuntant la documentació que acrediti el canvi en les dades.

Quines validacions fa el RALC?

El RALC valida que tots els registres que es fan siguin coherents amb la normativa vigent. En concret, el RALC valida, mitjançant la integració amb altres sistemes del Departament:

 • l’autorització del centre, l’ensenyament i nivell (i si escau el règim, el torn i la modalitat);
 • la disponibilitat de places vacants;
 • la comptabilitat de l’ensenyament en el cas de més d’un registre de matrícula; 
 • l’edat de l’alumne, segons l’ensenyament.

A més, el RALC valida altres requisits com indicar:

 • un nombre mínim de dades obligatòries que permeten atorgar un número identificador únic;
 • un document i el seu número, si l’alumne és major de 16 anys;
 • almenys les dades d’un tutor legal, si l’alumne és menor de 18 anys (a excepció que l’alumne estigui emancipat per resolució judicial).

 

 

Què és l'Identificador Alumne?

És el codi que el RALC atorga a cada alumne en el moment que es registra la seva primera matrícula (curs 2015-2016). Aquest és únic per alumne, pot tenir diferent nombre de dígits i l’alumne el mantindrà durant tota la vida acadèmica en els ensenyaments reglats no universitaris

 Data d'actualització: 12 de desembre de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats