Menú d'eines

Cercador

28 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Indicadors d’avaluació

Evidències que permeten constatar el grau d’assoliment de les competències. Mesuren qualitativament el grau d’acompliment del criteri d’avaluació. És important que els indicadors es defineixin a partir d’accions susceptibles de ser observades directament. S’expressen en tercera de persona del present d’indicatiu.

Exemples

Àmbit lingüístic
C5 Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

Empra el registre adequat amb precisió d’acord amb la situació comunicativa i el receptor.
Organitza bé les idees.
Utilitza connectors i signes de puntuació per enllaçar les idees.
Usa un lèxic adequat.
[...]

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats