Menú d'eines

Cercador

28 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Gradació de la competència

Cada competència està graduada en tres nivells de consecució: satisfactori (nivell 1), notable (nivell 2) i excel·lent (nivell 3), que van des de l’assoliment fins a l’excel·lència en la competència, tenint en compte que cada nivell porta implícit l’assoliment de l’anterior. Els criteris per fer la gradació són la completesa i la pertinença de les respostes, la creativitat que mostra l’alumne, la complexitat de les estratègies emprades, així com el nivell d’abstracció i de rellevància dels conceptes abordats, i el grau d’autonomia i d’iniciativa en la resolució de les tasques, situacions o problemes proposats.

No cal graduar les competències cada vegada que es programen unitats didàctiques. Tant en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria com en els documents de competències bàsiques, la gradació a tres nivells es considera finalista, és a dir, a tenir en compte al final de l’etapa, per tant no és correcte associar el grau 1 d’assoliment d’una competència a primer curs, el grau 2 a segon curs i el grau 3 al tercer curs. El que és recomanable és determinar els indicadors de progrés d’assoliment de la competència en les unitats didàctiques amb relació als continguts que són objecte d’aprenentatge i fixar tres nivells d’assoliment.

Exemples

Àmbit de l’educació física
Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut
Nivell 1: Portar a terme un pla de treball general per al manteniment o millora de la condició física.
Nivell 2: Portar a terme un pla de treball específic per a la millora de la condició física.
Nivell 3: Elaborar i portar a terme un pla de treball específic per a la millora de la condició física, adaptat a les característiques individuals i de l’entorn.

Àmbit social
Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat 
Nivell 1: Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts ─de manera pautada─ per donar-hi resposta.
Nivell 2: Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i analitzar fonts de diferent tipologia ─de manera pautada─ per construir una explicació històrica.
Nivell 3: Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat.

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats