Menú d'eines

Cercador

20 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-març - 31/03/2016

Disposicions publicades al DOGC el 31 de març de 2016

Resolució ENS/756/2016, d'11 de febrer, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de la instal·lació i manteniment d'ascensors.

Resolució ENS/757/2016, de 18 de març, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2016-2017, i s'obre la convocatòria d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de març de 2016

Ordre ENS/61/2016, de 17 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions de producció de calor.

Resolució ENS/734/2016, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de març de 2016

Resolució ENS/699/2016, de 14 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2015-2016

Resolució ENS/700/2016, de 9 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses a partir del curs 2015-2016.

Resolució ENS/701/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a la Catalunya Central als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/702/2016, de 14 de març, per la qual es deixa sense efectes una adscripció entre centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de març de 2016

Resolució ENS/687/2016, de 14 de març, de modificació de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.

Resolució ENS/692/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de març de 2016

Resolució ENS/672/2016, de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponents al curs 2016-2017.

Resolució ENS/673/2016, de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponents al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de març de 2016

Decret 224/2016, de 15 de març, de modificació de l'article 10.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Resolució ENS/658/2016, de 9 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de març de 2016

Resolució ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.

Resolució ENS/634/2016, de 4 de març, per la qual es dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.

Resolució ENS/635/2016, de 4 de març, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de març de 2016

Decret 214/2016, de 8 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny en brodats i rebosters de la família professional dels tèxtils artístics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de març de 2016

Resolució ENS/582/2016, d'1 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, corresponents al curs escolar 2015-2016.

Resolució ENS/584/2016, de 2 de març, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de març de 2016

RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de març de 2016

Resolució ENS/520/2016, de 26 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC del 3 de març de 2016

Resolució ENS/504/2016, de 26 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

 

Disposicions publicades al DOGC del 2 de març de 2016

Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de febrer de 2016

Ordre ENS/31/2016, de 17 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de febrer de 2016

Resolució ENS/338/2016, de 4 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 de febrer de 2016

Resolució ENS/294/2016, de 27 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per a la realització de diverses activitats de formació en llengua francesa i de difusió de la llengua i la cultura francesa per a professorat no universitari i alumnat durant l'any 2015.

Resolució ENS/295/2016, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat al conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de gener de 2016

Resolució ENS/62/2016, de 15 de gener, de l'acreditació de llengua estrangera per a l'expedició de determinats títols dels ensenyaments artístics superiors.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de gener de 2016

Resolució ENS/45/2016, de 14 de gener, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats i dels exclosos per formar part del programa de foment i suport a l'emprenedoria a partir del curs 2015-2016. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de gener de 2016

Resolució ENS/27/2016, d'11 de gener, de modificació de la Resolució ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació d'aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de gener de 2016

Resolució ENS/3095/2015, de 28 de desembre, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de gener de 2016

Resolució ENS/3055/2015, de 21 de desembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de gener de 2016

Resolució ENS/3039/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Economia i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2015-2016 (núm. de registre 2015/2/015).

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats