Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - setembre-desembre - 20/12/2017

Disposicions publicades al DOGC el 20 de desembre de 2017

Resolució ENS/2883/2017, de 12 de desembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1540/2017, de 26 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/2885/2017, de 12 de desembre, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de desembre de 2017

Resolució ENS/2849/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2018.

Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de desembre de 2017

Resolució ENS/2848/2017, de 27 de novembre, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2017-2018, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.  

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de desembre de 2017

Resolució ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018.

Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes lingüístics per a l'impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/2786/2017, de 15 de novembre, per la qual es dona publicitat al Protocol d'Adhesió de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, al Conveni i a la segona Addenda subscrits entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i Samsung Electronics Iberia, SAU, per a l'aplicació didàctica de les tecnologies segons el model del projecte Samsung Smart School.

Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de novembre de 2017

Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 d'octubre de 2017

Ordre ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 d'octubre de 2017

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 d'octubre de 2017

Ordre ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 d'octubre de 2017

Ordre ENS/228/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura.

Resolució ENS/2335/2017, de 26 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2016 (ref. BDNS 364970).  

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2322/2017, de 29 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2301/2017, de 23 d'agost, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de la imatge personal.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de setembre de 2017

Resolució ENS/2258/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 de setembre de 2017

Acord GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de setembre de 2017

Resolució ENS/2229/2017, de 21 de setembre, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de la justificació de les subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, per a l'any 2017, previst a la Resolució ENS/1310/2017, de 31 de maig (ref. BDNS 349786). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de setembre de 2017

Resolució ENS/2196/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2016-2017 (ref. BDNS 361898).

Resolució ENS/2197/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 361900). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de setembre de 2017

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de setembre de 2017

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de setembre de 2017

Resolució ENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de setembre de 2017

Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018.

Resolució ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de setembre de 2017

Ordre ENS/199/2017, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Ortopròtesis i Productes de Suport.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats