Menú d'eines

Cercador

25 de novembre de 2017


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 26/10/2017

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre, dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ ENS/2470/2017, de 20 d'octubre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 d'octubre de 2017

Ordre ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 d'octubre de 2017

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2381/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2365/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 d'octubre de 2017

Ordre ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 d'octubre de 2017

Ordre ENS/228/2017, de 4 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura.

Resolució ENS/2335/2017, de 26 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2016 (ref. BDNS 364970).  

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2322/2017, de 29 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'octubre de 2017

Resolució ENS/2301/2017, de 23 d'agost, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de la imatge personal.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de setembre de 2017

Resolució ENS/2258/2017, de 22 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2017-2018, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 de setembre de 2017

Acord GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de setembre de 2017

Resolució ENS/2229/2017, de 21 de setembre, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de la justificació de les subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, per a l'any 2017, previst a la Resolució ENS/1310/2017, de 31 de maig (ref. BDNS 349786). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de setembre de 2017

Resolució ENS/2196/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2016-2017 (ref. BDNS 361898).

Resolució ENS/2197/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 361900). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de setembre de 2017

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de setembre de 2017

Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de setembre de 2017

Resolució ENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2017-2018.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de setembre de 2017

Resolució ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018.

Resolució ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de setembre de 2017

Ordre ENS/199/2017, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Ortopròtesis i Productes de Suport.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats