Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - novembre-desembre - 09/12/2015

Disposicions publicades el 9 de desembre de 2015

Resolució ENS/2790/2015, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2015-2016, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.

Resolució ENS/2824/2015, de 12 de novembre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit dels serveis d'aigua.

Disposicions publicades el 5 de desembre de 2015

Resolució ENS/2791/2015, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i el Goethe Institut per a la realització de diverses activitats en llengua alemanya destinades a professorat no universitari i alumnat durant l'any 2015 (núm. de registre 2015/P/043).

 

Disposicions publicades el 2 de desembre de 2015

Resolució ENS/2742/2015, de 24 de novembre, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2013-2014.

 

Disposicions publicades el 27 de novembre de 2015

Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, per la qual es crea el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.
 

 

Disposicions publicades el 26 de novembre de 2015

Ordre ENS/349/2015, de 19 de novembre, de modificació de l'Ordre ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 24 de novembre de 2015

Ordre ENS/343/2015, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'àmbit territorial de diversos serveis educatius del Departament d'Ensenyament als Serveis Territorials al Maresme – Vallès Oriental.

Resolució ENS/2662/2015, de 9 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per a la fabricació i subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades el 19 de novembre de 2015

Resolució ENS/2627/2015, de 12 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2016.

 

Disposicions publicades l'11 de novembre de novembre de 2015

Resolució ENS/2538/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

 

Disposicions publicades el 10 de novembre de 2015

Resolució ENS/2523/2015, de 27 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/1418/2015, de 23 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/928/2015, de 27 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/2524/2015, de 21 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica en el sector químic.

Resolució ENS/2525/2015, de 21 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica en l'àmbit de l'audiopròtesi.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/2300/2015, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2015-2016, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 6980, de 21.10.2015).

 

Disposicions publicades el 6 de novembre de 2015

Resolució ENS/2484/2015, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 5 de novembre de 2015

Resolució ENS/2468/2015, de 21 d'octubre, per la qual es modifica la composició de la zona escolar rural Pallars Jussà, codi 25007839.

 

Disposicions publicades el 4 de novembre de 2015

Resolució ENS/2442/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova un model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional, i es delega en les persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament la competència per a la seva signatura.

Correcció d'errades a l'Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral (DOGC núm. 6924, de 30.7.2015).

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6905, de 3.7.2015).

 

Disposicions publicades el 2 de novembre de 2015

Ordre ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats