Menú d'eines

Cercador

20 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - Juliol-Agost - 31/08/2015

Disposicions publicades el 31 d'agost de 2015

Resolució ENS/1955/2015, de 4 d'agost, d'actualització dels efectes de les proves d'accés als cicles formatius de grau superior superades.

Resolució ENS/1956/2015, de 30 de juliol, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/1052/2015, de 19 de maig, per la qual es dóna publicitat dels centres que imparteixen el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior durant el curs 2014-2015.

Resolucio ENS/1958/2015, de 20 d'agost, per la qual s'implanten, es traslladen i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades el 28 d'agost de 2015

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

 

Disposicions publicades el 27 d'agost de 2015

Decret 185/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles automòbils.

Decret 186/2015, de 25 d'agost, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, per incloure l'idioma coreà.

Decret 188/2015, de 25 d'agost, de creació de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

 

Disposicions publicades el 24 d'agost de 2015

Ordre ENS/246/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016.

Ordre ENS/247/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016.

Ordre ENS/248/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2014-2015.

Ordre ENS/249/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 5 d'agost de 2015

Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

 

Disposicions publicades el 29 de juliol de 2015

Resolució ENS/1736/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.

Resolució ENS/1737/2015, de 20 de juliol, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i es regula el procediment d'admissió en els centres sostinguts amb fons públics que l'imparteixen, corresponents al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 22 de juliol de 2015

Ordre ENS/223/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2014.

 

Disposicions publicades el 20 de juliol de 2015

Resolució ENS/1636/2015, de 10 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 17 de juliol de 2015

Decret 159/2015, de 14 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.

 

Disposicions publicades el 16 de juliol de 2015

Ordre ENS/210/2015, de 9 de juliol, de modificació de l'Ordre ENS/333/2014, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció i s'obre la convocatòria pública per al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades el 14 de juliol de 2015

Ordre ENS/207/2015, de 23 de juny, per la qual es convoca la segona edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2015.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1051/2015, de 18 de maig, per la qual es fa pública la relació d'escoles que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2014-2015 (DOGC núm. 6878, de 25.5.2015).

 

Disposicions publicades el 14 de juliol de 2015

Ordre ENS/207/2015, de 23 de juny, per la qual es convoca la segona edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2015.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1051/2015, de 18 de maig, per la qual es fa pública la relació d'escoles que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2014-2015 (DOGC núm. 6878, de 25.5.2015).

 

Disposicions publicades el 10 de juliol de 2015

Ordre ENS/205/2015, d'1 de juliol, per la qual es fusionen i es modifiquen l'àmbit territorial i la denominació de diversos equips d'assessorament i orientació psicopedagògica del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1540/2015, de 19 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1145/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats (DOGC núm. 6884, de 3.6.2015).

 

Disposicions publicades el 6 de juliol de 2015

Resolució ENS/1492/2015, de 26 de juny, per la qual s'estableixen els compromisos de qualitat del servei d'assessorament i del servei de reconeixement acadèmic.

 

Disposicions publicades el 3 de juliol de 2015

Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.