Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - juliol-agost - 31/08/2017

Disposicions publicades al DOGC el 31 d'agost de 2017

Ordre ENS/198/2017, de 25 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Ordre ENS/200/2017, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Vídeo Discjòquei i So.

Acord GOV/122/2017, de 29 d'agost, sobre la creació d'un nou concepte retributiu per al professorat que imparteix ensenyaments concertats. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'agost de 2017

Resolució ENS/2064/2017, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, per a l'any 2017 (ref. BDNS 357999). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 d'agost de 2017

Resolució ENS/2054/2017, d'1 d'agost, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 d'agost de 2017

Resolució ENS/2049/2017, de 28 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'agost de 2017

Ordre ENS/187/2017, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 d'agost de 2017

Decret 128/2017, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en Artesania de Complements de Cuir de la família professional d'arts aplicades a la indumentària.

Ordre ENS/186/2017, de 28 de juliol, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 d'agost de 2017

Ordre ENS/182/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Organització i Control d'Obres de Construcció.

Ordre ENS/183/2017, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Vestuari a Mida i d'Espectacles.

Resolució ENS/1880/2017, de 26 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 d'agost de 2017

Correcció d'errades a la Resolució ENS/2306/2016, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2015 (DOGC núm. 7229, de 19.10.2016) 

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de juliol de 2017

Ordre ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'Activitats Comercials.

Ordre ENS/164/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

Ordre ENS/165/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

Resolució ENS/1797/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de juliol de 2017

Ordre ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'integració social.

Resolució ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de juliol de 2017

Ordre ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució ENS/1765/2017, de 18 de juliol, per la qual es dona publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2016. 

Resolució ENS/1768/2017, de 20 de juliol, per la qual es dona publicitat a convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de juliol de 2017

Resolució ENS/1736/2017, de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de juliol de 2017

Ordre ENS/157/2017, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.

Resolució ENS/1720/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per incloure en el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial els centres que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2016-2017.

Resolució ENS/1721/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per seleccionar centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2017-2018.

Resolució ENS/1722/2017, de 12 de juliol, per la qual es dona publicitat a la relació actualitzada dels centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de juliol de 2017

Resolució ENS/1688/2017, d'11 de juliol, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de juliol de 2017

Ordre ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de juliol de 2017

Ordre ENS/139/2017, de 26 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils.

Resolució ENS/1567/2017, de 28 de juny, per la qual es resol la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de juliol de 2017

Resolució ENS/1540/2017, de 26 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats