Menú d'eines

Cercador

25 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - octubre-desembre - 22/12/2016

Disposicions publicades al DOGC el 22 de desembre de 2016

Ordre ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional.

Ordre ENS/337/2016, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

Resolució ENS/2895/2016, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.

Resolució ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de desembre de 2016

Resolució ENS/2828/2016, de 5 de desembre, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de desembre de 2016

Ordre ENS/320/2016, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'emergències i protecció civil.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de novembre de 2016

Resolució ENS/2673/2016, de 21 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de novembre de 2016

Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 de novembre de 2016

Resolució ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

Ordre ENS/304/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de navegació i pesca de litoral.

Ordre ENS/305/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment de material rodant ferroviari.

Resolució ENS/2565/2016, de 16 de novembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de novembre de 2016

Ordre ENS/303/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció.

Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC).

Resolució ENS/2544/2016, de 8 de novembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duen a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2016-2017.

Resolució ENS/2555/2016, de 14 de novembre, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals del Bages i del Vallès Occidental, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de novembre de 2016

Resolució ENS/2502/2016, de 25 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1624/2016, de 28 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de novembre de 2016

Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial.

Resolució ENS/2481/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'innovació "Campionat de Catalunya de la Formació Professional i proves tècniques de les olimpíades d'FP Skills.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de novembre de 2016

Ordre ENS/291/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de producció d'audiovisuals i espectacles.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de novembre de 2016

Resolució ENS/2444/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 d'octubre de 2016

Resolució ENS/2415/2016, de 21 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/1574/2013, de 4 de juliol, d'organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.

Resolució ENS/2416/2016, de 3 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria específica del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, en l'àmbit de l'atenció sociosanitària a persones.

Resolució ENS/2417/2016, de 6 d'octubre, per la qual es convoca un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en règim de convocatòria específica, i se n'estableixen les bases.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'octubre de 2016

Ordre ENS/282/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers.

Resolució ENS/2375/2016, de 19 d'octubre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 d'octubre de 2016

Ordre ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 d'octubre de 2016

Resolució ENS/2319/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 d'octubre de 2016

Resolució ENS/2306/2016, de 6 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'octubre de 2016

Ordre ENS/272/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estètica integral i benestar.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 d'octubre de 2016

Acord GOV/131/2016, d'11 d'octubre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 d'octubre de 2016

Resolució ENS/2269/2016, de 3 d'octubre, del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es fa pública la relació de centres que participen en el programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, en el curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 d'octubre de 2016

Ordre ENS/264/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de gestió forestal i del medi natural.

Ordre ENS/265/2016, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de caracterització i maquillatge professional.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'octubre de 2016

Ordre ENS/259/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d'altura.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 d'octubre de 2016

Ordre ENS/260/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar.

Resolució ENS/2196/2016, de 27 de setembre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats