Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - juliol-setembre - 28/09/2016

Disposicions publicades al DOGC el 28 de setembre de 2016

Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de setembre de 2016

Resolució ENS/2156/2016, de 20 de setembre, de modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Jaume Viladoms II i Escola Jaume Viladoms, ambdós de Sabadell.

Resolució ENS/2157/2016, de 20 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la modificació del concert educatiu del centre privat Lleó XIII, de Barcelona, com a conseqüència de la Resolució de 22 de juliol de 2016.

Resolució ENS/2158/2016, de 19 de setembre, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2016-2017, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

Resolució ENS/2159/2016, de 20 de setembre, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

Resolució ENS/2160/2016, de 20 de setembre, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de setembre de 2016

Decret 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de setembre de 2016

Ordre ENS/238/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de patronatge i moda.

Ordre ENS/239/2016, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de confecció i moda.

Resolució ENS/2106/2016, de 5 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2016-2017, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Resolució ENS/2115/2016, de 13 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/2117/2016, de 14 de setembre, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2015-2016.

Resolució ENS/2118/2016, de 13 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per formar part del programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de setembre de 2016

Ordre ENS/227/2016, de 24 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de setembre de 2016

Ordre ENS/230/2016, de 29 d'agost, per la qual es modifiquen diverses ordres de preus públics que gestiona el Departament d'Ensenyament, per incloure-hi exempcions per als alumnes que han obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat, i per a les persones menors tutelades i les persones joves extutelades.

Resolució ENS/2014/2016, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.

Resolució ENS/2015/2016, de 24 d'agost, per la qual es resol la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de setembre de 2016

Ordre ENS/228/2016, de 24 d'agost, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de mecatrònica industrial.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de setembre de 2016

Acord GOV/120/2016, de 30 d'agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Resolució ENS/1998/2016, de 13 de juliol, per la qual s'autoritzen ensenyaments esportius a diversos centres educatius privats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 d'agost de 2016

Resolució ENS/1992/2016, de 24 d'agost, per la qual s'adjudiquen beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 d'agost de 2016

Resolució ENS/1983/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

Resolució ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/1985/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/1986/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de juliol de 2016

Resolucio ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Resolució ENS/1821/2016, de 13 de juliol, per la qual s'autoritzen ensenyaments esportius a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1822/2016, de 13 de juliol, per la qual s'autoritzen ensenyaments esportius a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1823/2016, de 13 de juliol, per la qual s'autoritzen ensenyaments esportius a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1824/2016, de 19 de juliol, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

Resolució ENS/1825/2016, de 20 de juliol, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/1826/2016, de 19 de juliol, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1827/2016, de 19 de juliol, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria de Polítiques Educatives.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de juliol de 2016

Resolució ENS/1803/2016, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra, Priorat, Tarragonès i Ribera d'Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Resolució ENS/1808/2016, de 5 de juliol, de modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Mestral i Montclar, ambdós de Jorba.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de juliol de 2016

Ordre ENS/190/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural.

Ordre ENS/191/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de preimpressió digital.

Ordre ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria.

Ordre ENS/194/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

Ordre ENS/195/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

Ordre ENS/196/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Ordre ENS/197/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de juliol de 2016

Resolució ENS/1767/2016, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la relació de programes d'innovació impulsats pel Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de juliol de 2016

Resolució ENS/1756/2016, de 7 de juliol, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

Resolució ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017.

Resolució ENS/1758/2016, de 12 de juliol, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de juliol de 2016

Resolució ENS/1730/2016, de 8 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de juliol de 2016

Resolució ENS/1705/2016, de 4 de juliol, per la qual es resolen les sol·licituds de centres privats per acollir-se al règim de concerts educatius, per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1706/2016, de 5 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/658/2016, de 9 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

Resolució ENS/1704/2016, de 30 de juny, per la qual es declara apta a la fase de pràctiques i aprovada en el procediment selectiu corresponent una persona aspirant nomenada funcionària en pràctiques del cos de mestres.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de juliol de 2016

Resolució ENS/1624/2016, de 28 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats