Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - abril-juny - 28/06/2016

Disposicions publicades al DOGC el 28 de juny de 2016

Resolució ENS/1567/2016, de 20 de juny, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

Resolució ENS/1568/2016, de 20 de juny, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic.

Resolució ENS/1573/2016, de 13 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/1054/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

Resolució ENS/1574/2016, de 13 de juny, per la qual es modifica la Resolució ENS/1055/2015, de 12 de maig, per la qual s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de juny de 2016

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de juny de 2016

Ordre ENS/157/2016, de 13 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de pròtesis dentals.

Resolució ENS/1504/2016, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.

Resolució ENS/1507/2016, de 10 de juny, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de l'Alt Penedès, Solsonès, Vallès Oriental, Baix Empordà, Noguera, Alt Camp, Baix Penedès i Terra Alta, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de juny de 2016

Ordre ENS/150/2016, de 7 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de projectes d'obra civil.

Resolució ENS/1458/2016, de 9 de juny, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Resolució ENS/1459/2016, de 6 de juny, per la qual es modifiquen els concerts educatius de centres privats d'educació especial.

Resolució ENS/1460/2016, de 6 de juny, per la qual se suprimeix la zona escolar rural El Ventall, codi 08056845.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de juny de 2016

Resolució ENS/1430/2016, de 31 de maig, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/658/2016, de 9 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de juny de 2016

Ordre ENS/144/2016, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Resolució ENS/1421/2016, de 2 de juny, per la qual es modifica la denominació del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, que passa a denominar-se Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de juny de 2016

Resolució ENS/1384/2016, de 27 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 de maig de 2016

Ordre ENS/128/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'excavacions i sondatges.

Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'italià.

Resolució ENS/1357/2016, de 19 de maig, per la qual s'autoritza la convocatòria del màster d'"Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport per a una educació per a tothom", de la Universitat de Barcelona, com a curs d'especialització per al professorat.

 

Disposicions pulicades al DOGC el 26 de maig de 2016

Resolució ENS/1296/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2016-2017.

Resolució ENS/1295/2016, de 19 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2016-2017.

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de maig de 2016

Resolució ENS/1273/2016, de 12 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de maig de 2016

Ordre ENS/116/2016, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Resolució ENS/1244/2016, d'11 de maig, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2016-2017.

Resolucio ENS/1245/2016, d'11 de maig, relativa a l'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de maig de 2016

Ordre ENS/111/2016, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris.

Resolució ENS/1214/2016, de 6 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/1216/2016, de 9 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de maig de 2016

Ordre ENS/100/2016, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de maig de 2016

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de maig de 2016

Resolució ENS/1099/2016, de 21 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de maig de 2016

RESOLUCIÓ ENS/1090/2016, de 21 d'abril, de publicitat dels centres que durant el curs 2015-2016 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'abril de 2016

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Resolució ENS/1063/2016, de 25 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de centres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-2017, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 

Disposicions publicades al DOGC el 28 d'abril de 2016

Ordre ENS/89/2016, de 29 de març, per la qual es convoca la tercera edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2016.

Resolució ENS/1048/2016, de 21 de març, per la qual es fa pública la concessió dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponents a l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 d'abril de 2016

Resolució ENS/1033/2016, de 20 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'abril de 2016

Resolució ENS/1030/2016, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 d'abril de 2016

Resolució ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Resolució ENS/1003/2016, de 18 d'abril, per la qual es resol la convocatòria pública de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 d'abril de 2016

Ordre ENS/81/2016, de 12 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de maquinària.

Resolució ENS/977/2016, de 8 d'abril, per la qual es dóna publicitat de les entitats i empreses que han subscrit convenis amb el Departament d'Ensenyament l'any 2015 i de les proves d'accés als cicles formatius realitzades als seus treballadors.

Resolució ENS/978/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016.

Resolució ENS/979/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017.

 

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'abril de 2016

Resolució ENS/956/2016, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 d'abril de 2016

Ordre ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 d'abril de 2016

Resolució ENS/922/2016, de 5 d'abril, per la qual s'autoritza l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC l'11 d'abril de 2016

Resolució ENS/881/2016, de 5 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/692/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats